Kết quả công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2020 của tỉnh Tây Ninh

13/08/2020

Trong quý II năm 2020, Tây Ninh đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong công tác kiểm soát TTHC.

 
Ảnh: Người dân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Nguồn: Internet

 
Kết quả đạt được
Trong quý II năm 2020, tỉnh đã ban hành Quyết định quy định xác định Chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.
Tỉnh đã thực hiện thí điểm chuyển giao toàn bộ nhóm TTHC liên quan về đất đai đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tây Ninh về thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 06 quyết định công bố danh mục, quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính.
Tỉnh đã tiếp nhận được 15 phản ánh, kiến nghị và đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, xử lý dứt điểm tất cả các phản ánh, kiến nghị trên theo đúng quy định.
Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thông qua việc tặng các vật phẩm, phát tờ gấp tuyên truyền cho cá nhân, tổ chức, đặc biệt là Nhân dân khi đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã như: Tặng bao lì xì, bình nước thủy tinh, túi vải, bút, khẩu trang…
 Phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2020
Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện và hiệu quả Nghị quyết số 30c/NQ-CP;  Quyết định số 225/QĐ-TTg và triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP theo đúng yêu cầu của Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh và Công dịch vụ công Quốc gia.
 
Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh