Kết quả triển khai tiếp nhận hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử tại Bình Phước

31/08/2020

Sau gần 3 tháng triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Bình Phước đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet

Nhằm triển khai kịp thời, thống nhất các nội dung của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND và 04 văn bản chỉ đạo, định kỳ 02 tuần/lần họp Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh và có các chỉ đạo liên quan đến công tác này.
Đến tháng 8, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trên địa bàn tỉnh là 1.916. Trong đó, đã triển khai 1.603 dịch vụ trực tuyến mức độ 3, 4 (chiếm 83,5%), trong đó mức độ 3 là 988 dịch vụ và mức độ 4 là 615 dịch vụ. Sau gần 03 tháng thực hiện tiếp nhận TTHC trực tuyến, số lượng hồ sơ đã tăng lên ở cả 3 cấp. Trước đó, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh rất thấp (9%), tính đến ngày 06/8/2020 đã tăng lên 87%, vượt chỉ tiêu được giao đến cuối năm 2020 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ. Một số cơ quan có tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 cao như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng,…
Việc tích hợp vào Cổng Dịch vụ công quốc gia được tỉnh tích cực triển khai. Đến nay đã hoàn thành kết nối liên thông cung cấp 11 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đã tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến qua hệ thống thanh toán ngân hàng số của Viettel, VNPT,…; hiện đang tích hợp với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Tỉnh đã tổ chức ba đợt tập huấn trực tuyến cho cán bộ phụ trách giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, cán bộ phụ trách bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; tập huấn chuyên đề cho 04 cơ quan cấp tỉnh và 07 đơn vị cấp huyện.
Bên cạnh kết quả đạt được, Tỉnh xác định còn một số hạn chế như: Một số đơn vị, địa phương có tỷ lệ tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp; thanh toán điện tử ở cấp huyện, cấp xã còn ít hoặc chưa thực hiện, ảnh hưởng đến tính tiện ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích chủ yếu ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phát sinh rất ít.
Nguyên nhân là do một số lãnh đạo ở địa phương, người đứng đầu UBND cấp huyện, cấp xã ở một số nơi chưa thật sự vào cuộc, thiếu quan tâm chỉ đạo, kiểm tra công tác này. Lực lượng hỗ trợ là đội tình nguyện của Đoàn Thanh niên cấp huyện, cấp xã chưa thường xuyên có mặt để hướng dẫn cho người dân; khó khăn trong việc bố trí kinh phí hỗ trợ cho lực lượng thanh niên tham gia. Sau khi Nghị định số 45/2020/NĐ-CP được ban hành, các bộ, ngành chưa có hướng dẫn cụ thể và đầy đủ về thành phần hồ sơ, quy trình nộp hồ sơ và giải quyết điện tử nên các sở, ban, ngành còn lúng túng trong thực hiện; quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC đối với hồ sơ điện tử chưa cụ thể; một số thành phần hồ sơ vẫn phải bổ sung hồ sơ giấy sau khi hoàn thành việc nộp trực tuyến. Một bộ phận người dân chưa có thiết bị công nghệ để sử dụng nộp hồ sơ trực tuyến; đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều người không biết chữ, chưa sử dụng thiết bị thông minh lần nào.
Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, Tỉnh xác định người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác cải cách TTHC, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Cần tổ chức tập huấn có chất lượng về sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức; đối với những việc mới thì phải tập huấn thành thạo cho chính những người trực tiếp làm nghiệp vụ. Cần có sự đầu tư thỏa đáng về nguồn lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã (trang bị máy tính, máy quét, biểu mẫu hướng dẫn, bố trí nhân sự,…) nhằm giúp người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuận lợi. Có đội hình thanh niên tình nguyện đủ số lượng, thành thạo kỹ thuật để hỗ trợ cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tổ chức đào tạo “công dân điện tử” tại khu dân cư. Cần làm tốt công tác truyền thông về dịch vụ công trực tuyến dưới nhiều hình thức.
Mục tiêu, nhiệm vụ đến cuối năm 2020
Thứ nhất, giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã tích cực chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; yêu cầu cán bộ, công chức không nhận hồ sơ giấy khi thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4; xử lý nghiêm với các trường hợp cố tình vi phạm; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC mức độ 3, 4 ở đơn vị mình, xem đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, công chức.
Thứ hai, giám đốc các sở, ngành phải lựa chọn, phân công cán bộ, công chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là những người thành thạo nghiệp vụ, am hiểu chuyên môn sâu, có đạo đức công vụ tốt để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.
Thứ ba, các sở, ban, ngành cập nhật, chuẩn hóa quy trình, tham mưu UBND tỉnh công bố theo quy định; phân công trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công tỉnh.
Thứ tư, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan: Tổ chức đào tạo công dân điện tử, phổ biến các dịch vụ công trực tuyến với nhiều hình thức: sổ tay, tờ gấp, pa nô, áp phích; thiết kế các đồ họa trực quan,… để tuyên truyền trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.
Thứ năm, UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo công chức tại Bộ phận một cửa cấp xã thường xuyên tra cứu các hướng dẫn trên Cổng Dịch vụ công tỉnh để thực hiện, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ trực tuyến. Kết hợp sinh hoạt tổ dân phố với tuyền truyền dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền trên mạng xã hội; cung cấp các màn hình tại Bộ phận Một cửa cấp huyện để giới thiệu các dịch vụ công trực tuyến. Khẩn trương hoàn thành việc đăng ký tài khoản ngân hàng, triển khai thanh toán qua ví điện tử khi tiếp nhận thanh toán cho người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC