Tây Ninh ban hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông các TTHC về cấp phiếu lý lịch tư pháp và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp

31/08/2020

Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 1604/QĐ-UBNDbao gồm 04 Chương và 09 Điều.

Quy chế này quy định quy trình và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, công chức, viên chức có liên quan đến việc tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết hồ sơ và trả kết quả trong quá trình thực hiện liên thông các TTHC về cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn.
Nguyên tắc giải quyết liên thông các TTHC cấp Phiếu lý lịch tư pháp và cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài là Trung tâm Hành chính công tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh) chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ trong quy trình liên thông. Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế chịu trách nhiệm trong việc giải quyết từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình và cùng phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các TTHC.
Khi có nhu cầu thì tổ chức, cá nhân yêu cầu thực hiện TTHC liên thông đăng ký với Trung tâm Hành chính công tỉnh việc trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, sẽ được nhận kết quả do cơ quan bưu chính chuyển đến địa chỉ đề nghị. Tổ chức cung cấp dịch vụ bưu chính công ích là đơn vị tham gia vào việc nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC đến địa chỉ của tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy phép lao động và được thu phí dịch vụ bưu chính công ích.
Trung tâm Hành chính công tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý khu kinh tế và Sở Tư pháp công khai quy trình liên thông TTHC và tổ chức thực hiện Quy chế này, đảm bảo các điều kiện để triển khai thực hiện việc liên thông…Triển khai thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức thích hợp, phổ biến rộng rãi để các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài và người lao động nước ngoài dễ tiếp cận và thực hiện khi có nhu cầu.
Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì theo dõi việc thực hiện Quy chế, làm đầu mối tiếp nhận thông tin, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế và các cơ quan có liên quan để trao đổi, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Quy chế này.
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế để cập nhật nội dung, quy trình liên thông TTHC đã được công bố lên Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng. Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật đối với Hệ thống một cửa điện tử thực hiện thủ tục liên thông. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục liên thông và thao tác quy trình trên Hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh.
Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện đúng quy định về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân... Nộp đầy đủ, đúng thời hạn tiền phí, lệ phí đã thu từ tổ chức, cá nhân cho cơ quan có thẩm quyền. Tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Thành Chung – TTHCC tỉnh Tây Ninh