Kết quả đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Tây Ninh

31/08/2020

Tỉnh thực hiện đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với Bộ phận Một cửa của 17 sở, ban, ngành tỉnh (Trung tâm Hành chính công), 09 UBND cấp huyện và 94 UBND cấp xã.
 

Ảnh: Người dân làm thủ tục cấp căn cước công dân tại Trung tâm Hành chính công, nguồn: Internet
 
Việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được đánh giá theo 09 chỉ số: Chỉ số 1 tổng thời gian giải quyết TTHC so với thời gian cho phép theo quy định của pháp luật. Chỉ số 2 thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết so với quy định. Chỉ số 3 số lần phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ TTHC. Chỉ số 4 số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ TTHC. Chỉ số 5 thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. Chỉ số 6 công khai các TTHC. Chỉ số 7 thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC. Chỉ số 8 tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Chỉ số 9 tiến độ và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền.
Kết quả đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 6 tháng đầu năm 2020 đối với Trung tâm Hành chính công tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã cho thấy: Có 13/17 cơ quan cấp tỉnh được đánh giá đạt loại tốt và có 04 cơ quan được đánh giá đạt loại khá, gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế. Đối với cấp huyện có 6/9 cơ quan được đánh giá đạt loại tốt và có 03 cơ quan được đánh giá đạt loại khá, gồm: Thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, huyện Châu Thành. Đối với cấp xã có 78/94 cơ quan được đánh giá đạt loại tốt và có 16 cơ quan được đánh giá đạt loại khá, gồm: UBND xã Đồng Khởi thuộc huyện Châu Thành, UBND các xã: Ninh Điền, Phước Vinh, Thái Bình, Thanh Điền, Thành Long, An Bình, Trí Bình, Long Vĩnh thuộc huyện Châu Thành, UBND xã Tân Bình thuộc huyện Tân Biên, UBND các phường: 2, 4, Hiệp Ninh, Ninh Thạnh, Ninh Sơn, UBND xã Truông Mít thuộc huyện Dương Minh Châu.
Ngoài ra, đối với đánh giá CBCCVC đang tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy cơ bản hoàn thành 100% nhiệm vụ theo các tiêu chí đánh giá quy định và được biết kết quả đánh giá này được xem là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật CBCCVC trong thời gian tới.

Thành Chung – TTHCC tỉnh Tây Ninh