Bình Định đẩy mạnh chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

02/10/2020

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020 của Bình Định chính là việc đẩy mạnh chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và tổ chức thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
Quý III năm 2020, tỉnh Bình Định đã nỗ lực khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn và tạo chuyển biến tích cực trong công tác sử dụng phần mềm Một cửa điện tử trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nhất là tại cấp xã; đồng thời, đã kịp thời triển khai các nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đáng chú ý là việc triển khai dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” và hoàn thành việc kết nối, tích hợp hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công của tỉnh.
Việc cung cấp dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” được tỉnh xác định là một dịch vụ thiết yếu, không chỉ giúp số hóa hồ sơ, giấy tờ của người dân, doanh nghiệp mà còn giúp đẩy nhanh việc nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4. Vì vậy, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo UBND cấp huyện, xã phải tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay, Phòng Tư pháp cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên toàn tỉnh đã chứng thực 1.923 bản sao điện tử, chủ yếu cho các loại giấy tờ như: chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài, Hộ khẩu thường trú, Giấy chứng nhận đầu tư... Một số địa phương cấp huyện bước đầu triển khai thực hiện hiệu quả bao gồm: Huyện Hoài Ân (1255 giao dịch), thành phố Quy Nhơn,...
Một số kết quả nổi bật khác
Về thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định bổ sung 07 dịch vụ công trực tuyến; tích hợp, kiểm thử, cung cấp 58 dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; chỉ đạo, khắc phục, chấn chỉnh việc xử lý hồ sơ trễ hạn, quá hạn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trên lĩnh vực đất đai, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc sử dụng phần mềm hệ thống một cửa điện tử tập trung trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại cấp xã; triển khai tích hợp, sử dụng dùng chung Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo số liệu thống kê trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, quý III năm 2020, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Bình Định là 137.302 hồ sơ, đã giải quyết là 129.997 hồ sơ; trong đó, 124.242 hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn và 5.755 hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm 4,2% (cấp tỉnh là 296 hồ sơ, cấp huyện là 3.184 hồ sơ và cấp xã là 2.275 hồ sơ). Trong tổng số hồ sơ phát sinh nêu trên, có 6.689 hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến và 119.827 hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh việc cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng theo hướng thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan Nhà nước và Công ty Điện lực Bình Định trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 16/6/2020 đến ngày 14/9/2020, Công ty Điện lực Bình Định đã thực hiện cấp điện qua lưới trung áp với tổng số là 58 công trình (công trình trạm biến áp chuyên dùng do ngành điện đầu tư là 04 công trình và do khách hàng đầu tư là 54 công trình); tổng thời gian giải quyết các thủ tục của ngành điện chậm nhất là 03 ngày/công trình và nhanh nhất 01 ngày/công trình.
Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp tục được quan tâm thực hiện. Báo Bình Định thực hiện 08 bài, 20 tin trong chuyên trang về Cải cách hành chính, chủ yếu là các nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã đăng hơn 70 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Zalo Official Account của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh,... Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện phát thanh trên hệ thống Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh về thực hiện các thủ tục về thuế, nhất là kê khai, nộp thuế điện tử. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viễn thông Bình Định tổ chức gặp mặt, hướng dẫn các đơn vị việc thiết lập hồ sơ và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong nộp hồ sơ và nhận kết quả qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh,…
Một số nhiệm vụ thời gian tới
Trong 3 tháng còn lại của năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tiếp tục yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo hồ sơ sớm hẹn, đúng hạn tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải tỷ lệ tối thiểu trên 95%; đề xuất xây dựng các quy chế liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm góp phần tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong công tác giải quyết thủ tục hành chính.
Đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc cung cấp dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo quán triệt đội ngũ công chức, viên chức được phân công tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng kết quả chứng thực điện tử để nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến.
Về số hóa thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Cổng Dịch vụ công và Phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh, nhất là việc hình thành kho quản lý dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh và Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp kỹ thuật, hoàn thành việc kết nối, tích hợp Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp./.

Lê Dũng Linh,
Phòng KSTTHC Bình Định