Đồng Nai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

23/10/2020

Với quyết tâm xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ người dân, doanh nghiệp, trong 9 tháng đầu năm 2020, Đồng Nai triển khai thực hiện đồng bộ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực ở tất cả các cấp chính quyền.

Trong 9 tháng đầu năm, Đồng Nai đã thực hiện rà soát chuẩn hóa, ban hành 25 quyết định công bố TTHC; theo đó đã ban hành mới 255 TTHC, sửa đổi bổ sung 297 TTHC, bãi bỏ 332 TTHC. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa quy định, TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai, trọng tâm là quy định, TTHC có số lượng thực hiện hớn, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3341/QĐ-UBND thông qua Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách 114 thủ tục hành chính, quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.
Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tỉnh Đồng Nai đã tập trung rà soát kiện toàn nhân sự, chuẩn hóa quy trình giải quyết TTHC; hoàn thiện nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở vật chất tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, bộ phận Một cửa cấp huyện và xã. Tiếp tục mở rộng mô hình “Phi địa giới hành chính” trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ. Theo đó, người dân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ, nhận kết quả giữa Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa tại 11/11 UBND cấp huyện với 29 TTHC của 06 lĩnh vực, trong đó có chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có 13.833 hồ sơ tiếp nhận qua mô hình “Phi địa giới hành chính”, đây là giải pháp mới tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.
 
Ảnh:  Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai. Nguồn: internet
 
Về liên thông trong giải quyết TTHC, Đồng Nai đẩy mạnh triển khai tiếp nhận, giải quyết liên thông các TTHC cần thiết cho người dân, doanh nghiệp, gồm: TTHC liên thông dọc 03 cấp tỉnh, huyện, xã của các lĩnh vực: đất đai, lao động - thương binh, xã hội; TTHC liên thông ngang: lĩnh vực đất đai - thuế, đất đai - xây dựng, đăng ký kinh doanh - thuế, lao động - tư pháp, đầu tư - lao động - tư pháp, tư pháp - bảo hiểm xã hội - công an, cấp điện qua lưới điện trung áp; TTHC liên thông tại cấp huyện, xã: liên thông 3 trong 1 gồm khai sinh - hộ khẩu - bảo hiểm y tế, khai tử - xóa tên thường trú - tử tuất,…
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tỉnh đã hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức Trung tâm tích hợp dữ liệu (Data Center) phục vụ vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, số hóa hồ sơ của tổ chức, công dân khi giải quyết TTHC. Tỉnh tập trung hoàn thiện các chức năng của Cổng dịch vụ công của tỉnh, đẩy mạnh tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đến nay, tỉnh đã cung cấp 498 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, có 17.435 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận trong 9 tháng đầu năm. Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp để khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến, kết hợp trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích như: giảm thời gian giải quyết hồ sơ, giảm 50% cước dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết TTHC, tăng cường công tác truyền thông về dịch vụ công trực tuyến...
Ngoài các nội dung triển khai đồng bộ, sáng tạo công tác cải cách TTHC, tỉnh Đồng Nai duy trì việc tổ chức các đoàn kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại các sở, ngành, địa phương; khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, xử lý các tồn tại, vướng mắc; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn./.
 
Nguyễn Cường, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính