Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Vĩnh Long quý III năm 2020

23/10/2020

Công tác kiểm soát TTHC được lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long quan tâm, chỉ đạo sát sao và đạt được nhiều kết quả trong quý III năm 2020.

Tỉnh đã ban hành 35 quyết định công bố danh mục TTHC, quyết định phê duyệt quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với tổng số 460 TTHC, trong đó công bố mới 80 TTHC, sửa đổi, bổ sung thay thế 133 TTHC, bãi bỏ 247 TTHC. Các quyết định và TTHC sau khi được công bố áp dụng đều được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử của tỉnh để phục vụ việc tra cứu của tổ chức, cá nhân; đồng thời danh mục TTHC được niêm yết, công khai đúng quy định.
Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là 1.839 TTHC, trong đó, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh là 1.421 TTHC, cấp huyện là 282 TTHC, cấp xã là 136 TTHC.
 Về công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC, tỉnh Vĩnh Long đã đề xuất, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa gần 40 TTHC trên một số lĩnh vực, theo đó rút ngắn thời gian giải quyết 04 TTHC trong lĩnh vực công thương, rút ngắn thời gian giải quyết 20% đối với 15 TTHC thuộc chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông… Bên cạnh đó, báo cáo rà soát, đơn giản hóa TTHC của tỉnh Vĩnh Long đã được gửi đến các Bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật.  
Công tác truyền thông, kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC được đẩy mạnh thông qua một số hình thức như: Các chuyên mục về cải cách TTHC trên Đài phát thanh-truyền hình tỉnh; các bài viết về công tác kiểm soát TTHC trên báo, website của sở, ngành, cổng thông tin điện tử… Thực hiện Kế hoạch kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh đã kiểm tra công tác kiểm soát TTHC đợt 1 tại 4 đơn vị cấp tỉnh, gồm: Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tại và Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, đến nay, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết khoảng 1.347/1421 TTHC cấp tỉnh, dự kiến trong quý IV/2020 sẽ đưa các TTHC còn lại trong các lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu, lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh ra tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Việc giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo công khai, minh bạch quá trình giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Văn phòng Chính phủ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm soát thủ TTHC, rà soát, đánh giá TTHC; các bộ, ngành sớm vận hành, nâng cấp, chia sẻ, kết nối, tích hợp các cơ sở dữ liệu liên quan đến giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp (hệ thống phần mềm một cửa điện tử, hệ thống phần mềm chuyên ngành về lý lịch tư pháp, bảo hiểm, kế hoạch đầu tư, giao thông vận tải…); các bộ, ngành, cơ quan quan tâm hơn nữa đến việc ban hành các quyết định công bố TTHC kịp thời, có chất lượng và quy định rõ thời gian giải quyết TTHC, nhất là các quy định, TTHC liên thông từ cơ sở đến trung ương để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức, hạn chế tối đa tình trạng quá hạn về thời gian giải quyết TTHC (ví dụ trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, người có công…)..
Đắc Hoàn,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính