Tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

23/10/2020

UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch số 224/KH-UBND triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/ 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Về mục tiêu, yêu cầu
Mục tiêu của kế hoạch nhằm quán triệt, tổ chức thực hiện quy định, yêu cầu của Chính phủ đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh; xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo phương thức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện cho cá nhân, tổ chức; tổ chức lại công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử đảm bảo khoa học, hợp lý, hợp pháp, công khai, minh bạch trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có thẩm quyền trong quy trình giải quyết TTHC. Tiếp tục hoàn thiện Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh đảm bảo các tiêu chí, quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu phù hợp với quy định và mang tính khả thi cao, các giải pháp xác thực, an toàn thông tin và cung cấp nhiều phương thức thanh toán trực tuyến được đẩy mạnh và trú trọng triển khai trong thời gian tới.
Kế hoạch xác định rõ các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, như: Tuyên truyền, phổ biến cho cá nhân, tổ chức các lợi ích đem lại khi lựa chọn phương thức thực hiện TTHC trên môi trường điện tử nhằm tiết kiệm thời gian và giảm chi phí; lựa chọn các TTHC, nhóm TTHC ưu tiên triển khai thực hiện theo từng năm, đảm bảo cung cấp 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia của tỉnh đến năm 2025; đảm bảo 100% kết quả giải quyết TTHC được thực hiện số hóa.
Nhiệm vụ của các sở, ngành
Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử trong quá trình vận hành, bao gồm đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, hiệu quả trong quá trình lựa chọn TTHC, hướng dẫn các giải pháp thực hiện và rà soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử; hướng dẫn các sở, ngành, địa phương lập danh mục TTHC, TTHC liên thông ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử hàng năm để cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh và chủ động rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, thời gian thực hiện của TTHC; tổng hợp, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh các giải pháp kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Sở Thông tin và Truyền thông kiểm soát về kỹ thuật việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử, bao gồm đánh giá các tiêu chuẩn về thiết kế hệ thống, kết nối, chia sẻ, có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu; thời gian phản hồi của hệ thống, khả năng lưu trữ hồ sơ điện tử; thời gian xử lý, khắc phục lỗi; mức độ thân thiện của giao diện người dùng. Đồng thời cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho việc triển khai thực hiện được vận hành thông suốt, đáp ứng các quy định hiện hành và nhu cầu sử dụng của cá nhân, tổ chức; hoàn thiện Cổng dịch vụ công của tỉnh, cổng thanh toán trực tuyến đảm bảo việc cung cấp biểu mẫu điện tử đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo đúng quy trình giải quyết TTHC được ban hành; đảm bảo đến cuối năm 2025 hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC trước đây từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, phục vụ nhu cầu khai thác của cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện đồng bộ, kết nối, chia sẻ đến Cổng dịch vụ công quốc gia khi có yêu cầu; chủ trì, tham mưu ban hành kế hoạch, quy chế, truyền thông, hướng dẫn  triển khai, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để thu hút tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng đảm bảo hiệu quả.
Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phổ biến, quán triệt nội dung tại Nghị định của Chính phủ đến tất cả các đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy định và có biện pháp xử lý, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; thực hiện ký số kết quả giải quyết TTHC theo thẩm quyền, đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết được cập nhật kết quả ký số đúng quy định; hằng năm thực hiện rà soát, đề xuất danh mục TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, trình phê duyệt và thực hiện công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử.
Đắc Hoàn,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính