Kết quả công tác kiểm soát TTHC và xây dựng chính quyền điện tử quý III năm 2020 của tỉnh Tây Ninh

23/10/2020

Trong quý III năm 2020, tỉnh Tây Ninh đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong công tác kiểm soát TTHC và xây dựng chính quyền điện tử.

Ảnh: Người dân làm CCCD tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, Nguồn: Internet

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 08 quyết định công bố danh mục, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC của các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Ngoại vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Qua hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tỉnh tiếp nhận 05 phản ánh, kiến nghị (PAKN) của tổ chức, công dân và đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, xử lý dứt điểm tất cả các PAKN nêu trên theo đúng quy định.
Tỉnh đã tổ chức tập huấn triển khai việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và tổ chức thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC cho cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các sở, ngành và địa phương.
Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nhằm nâng cao số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện hỗ trợ, tư vấn TTHC trực tuyến qua mạng xã hội Zalo và đẩy mạnh thực hiện TTHC 4 tại chỗ. Trong quý III, tỉnh Tây Ninh đã tích hợp bổ sung 37 dịch vụ công trực tuyến và đã hoàn thành việc kết nối thanh toán phí, lệ phí TTHC với Cổng dịch vụ công quốc gia.
 
Để đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền điện tử, tỉnh Tây Ninh đã ban hành Đề án Xây dựng Chính quyền số tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của đề án là phấn đấu đến năm 2025, đưa Tây Ninh vào nhóm 15 tỉnh dẫn đầu về chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT Index) hoặc có điểm số trung bình tối thiểu là 0,5000 vào năm 2025 (năm 2019 đạt 0,4582 điểm, xếp hạng thứ 25); hoàn thiện khung kiến trúc CQĐT tỉnh 2.0.
 
Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát TTHC và xây dựng chính quyền điện tử quý IV năm 2020: Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách và kiểm soát TTHC theo kế hoạch của UBND tỉnh đã phê duyệt trong năm 2020. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh