Tây Ninh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương năm 2020

23/10/2020

UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực kinh doanh khíxúc tiến thương mại.

 
 
Ảnh: Người dân liên hệ nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh

 
Nội dung phương án đơn giản hóa là kiến nghị tách thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG  thành 02 thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG chai và Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống. Sau khi tách thì quy định rõ thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết cụ thể cho từng thủ tục, từ đó đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân…
Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị bãi bỏ nhóm TTHC về khuyến mại (Thông báo thực hiện khuyến mại, Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung Chương trình khuyến mại), thay đổi cách thức tiếp nhận và quản lý đối với hoạt động thông báo nội dung thực hiện khuyến mại từ doanh nghiệp theo hướng thực hiện quản lý theo phương thức hậu kiểm đối với hoạt động thực hiện khuyến mại của doanh nghiệp.
UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị có liên quan gửi phương án đơn giản hóa để các Bộ, ngành Trung ương xem xét, quyết định sau khi được UBND tỉnh thông qua. Trình Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời công bố, công khai TTHC sau khi được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục nêu trên.
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.
Thành Chung –TT. HCC tỉnh Tây Ninh