Đà Nẵng thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính trên 10 lĩnh vực năm 2020

11/09/2020

Thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 thông qua phương án kiến nghị đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố.

Lĩnh vực Văn hóa và Thể thao, thành phố đã rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa 10 TTHC, cụ thể như sau: (1) Bãi bỏ thành phần hồ sơ “bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo” đối với thủ tục Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn do yêu cầu này là không cần thiết, làm phát sinh chi phí tuân thủ TTHC cho doanh nghiệp. (2) Rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành là 02 ngày làm việc đối với 09 TTHC gồm: Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích, caaos lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận/ trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao đối với môn Yoga/Khiêu vũ thể thao/ Thể dục thẩm mỹ/ Thể dục thể hình và Fitness/ Bơi, lặn. Theo đó, kiến nghị bãi bỏ khoản 2 Điều 29 Luật Quảng cáo năm 2018; sửa đổi khoản 24 Điều 1 Luật Quảng cáo năm 2018; sửa đổi khoản 3 Điều 15 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP về hoạt đông mỹ thuật, khoản 3 Điều 16 Nghị định số 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khoản 2 Điều 22 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
Lĩnh vực Giao thông vận tải, thành phố đã rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa 04 TTHC, cụ thể như sau: (1) Đối với các thủ tục Cấp/cấp lại Giấy phép liên vận Việt-Lào cho phương tiện, kiến nghị bãi bỏ thành phần hồ sơ Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do yêu cầu này là không cần thiết, làm phát sinh chi phí tuân thủ TTHC cho tổ chức, cá nhân. (2) Kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành là 01 ngày làm việc đối với 02 thủ tục Cấp/Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng. Theo đó, kiến nghị bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 12 Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 19 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Lĩnh vực Y tế, thành phố đã rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa 08 TTHC, cụ thể như sau: (1) Đề nghị bổ sung hình thức “Nộp hồ sư trực tuyến” đối với các thủ tục Cấp/cấp lại/điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ, Cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế, Cho phép hủy thuốc gây nghiệm, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện. (2) Bãi bỏ quy định chứng thực đối với thành phần hồ sơ tại điểm c, d khoản 1 Điều 38 Luật Dược năm 2016 đối với thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Theo đó, kiến nghị sửa đổi điểm c, d khoản 1 Điều 38 Luật Dược năm 2016; sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 33, khoản 1 Điều 34, khoản 1 Điều 54 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược, khoản 26 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
Lĩnh vực Tư pháp, kiến nghị điều chỉnh mẫu Tờ khai hiện hành thành mẫu tờ khai song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh đối với thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi để tạo thuận lợi cho các cá nhân người nước ngoài chưa thông thạo tiếng Việt. Theo đó, kiến nghị điều chỉnh Thông tư số 12/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.
Lĩnh vực Thông tin và truyền thông, kiến nghị bỏ quy định “Quyết định thành lập hoặc Điều lệ hoạt động phải có chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên Trang thông tin điện tử tổng hợp” đối với thủ tục Cấp Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp vì quy định này không cần thiết, có thể làm phát sinh chi phí của tổ chức, cá nhân, trong khi đó cơ quan thẩm định có thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được công khai trên Trang thông tin điện tử của đơn vị để rà soát và thẩm định. Rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành là 02 ngày làm việc đối với thủ tục Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên Trang thông tin điện tử, kênh phân phối trò chơi, thể loại trò chơi, thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Theo đó, kiến nghị sửa đổi khoản 12, khoản 32 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2003/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet.
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội, kiến nghị bỏ thành phần hồ sơ là bản sao sổ hộ khẩu đối với thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội do thông tin thường trú của người chết đã được thể hiện trên Giấy chứng tử và kiểm tra được trên Sổ hộ khẩu. Theo đó, kiến nghị sửa đổi điểm d khoản 3 Điều 11 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, kiến nghị bỏ quy định công chứng hoặc chứng thực thành phần hồ sơ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đối với thủ tục Chuyển trường học sinh trung học phổ thông do yêu cầu trên là không cần thiết, thay vào đó quy định nộp bản sao có bản chính để đối chiếu. Theo đó, kiến nghị sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 5 Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT.
Lĩnh vực Du lịch, thành phố đã rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa 04 TTHC, cụ thể như sau: Rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành là 01 ngày làm việc đối với các thủ tục Công nhận điểm du lịch, Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, Công nhận khu du lịch cấp tỉnh, Công nhận hạng 1-3 sao cho cơ sở lưu trú du lịch. Theo đó, kiến nghị sửa đổi khoản 2 Điều 24, điểm b khoản 2 Điều 27, điểm b khoản 5 Điều 50, điểm b khoản 2 Điều 60 Luật Du lịch năm 2017.
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành là 01 ngày làm việc đối với thủ tục Xóa đăng ký tàu cá. Theo đó, kiến nghị sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 24 Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá, công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá, bảo đảm am toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.
Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định hiện hành là 01 ngày làm việc đối với các thủ tục Cấp Giấy chứng nhận lần đầu /cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho tổ chức khoa học và công nghệ để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. Theo đó, kiến nghị sửa đổi khoản 3 Điều 10 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ.
Phương án đơn giản hóa TTHC theo kết quả rà soát của UBND thành phố Đà Nẵng về cơ bản đảm bảo chất lượng, tuy nhiên phương án đơn giản hóa cần được thành phố gửi cho các bộ, ngành liên quan để xem xét, nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính./.
Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính