Bắc Giang quyết tâm đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

30/12/2020

Triển khai Đề án Cổng Dịch vụ công Quốc gia được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 và Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020, UBND tỉnh Bắc Giang đã thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, cần đặc biệt quan tâm và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Ảnh: giao diện dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Giang trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Báo cáo kết quả triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia của UBND tỉnh Bắc Giang (Báo cáo số 178/BC-UBND ngày 30/11/2020) nhấn mạnh một số kết quả nổi bật như sau:
- Bắc Giang đã hoàn thành tích hợp, dùng chung hệ thống xác thực SSO; đồng bộ hồ sơ thủ tục hành chính và kết nối máy chủ bảo mật với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Cập nhật đầy đủ thông tin về cơ quan giải quyết, mã hồ sơ và mã thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bắc Giang đã ban hành Quyết định 825/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, thực hiện tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020. Theo kế hoạch đặt ra, trong năm 2020, Tỉnh sẽ hoàn thành tích hợp 55/179 dịch vụ công của tỉnh (đạt tỷ lệ 30%) với cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đến thời điểm báo cáo, Tỉnh đã hoàn thành tích hợp 46 dịch vụ công và đến nay, đã tích hợp được 58 dịch vụ công, vượt chỉ tiêu đề ra.
- Về chuẩn hóa thủ tục hành chính, tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia: tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành chuẩn hóa 100% thủ tục hành chính tại ba cấp chính quyền. Tổng số TTHC hiện nay của tỉnh là 1.984 thủ tục (trong đó, cấp tỉnh: 1.558 thủ tục; cấp huyện: 297 thủ tục và cấp xã: 129 thủ tục). Tính đến ngày 25/11/2020, Bắc Giang đã tiếp nhận và xử lý 3.524 hồ sơ gửi từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia và đã tiếp nhận, xử lý 05/05 phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
- Hiện nay, việc thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh đang thực hiện tích hợp dùng chung với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Cổng Dịch vụ công tỉnh tỉnh Bắc Giang đã tích hợp với tất cả các ngân hàng, cổng thanh toán, ví điện tử được khai báo và công khai trên nền tảng thanh toán của Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
- Tỉnh Bắc Giang cũng đã tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến” thu hút 1,8 triệu lượt tham gia dự thi; xây dựng trên 200 video clip hướng dẫn cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến đăng tải trên Đài Phát thanh và Truyền hình của tỉnh và các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.
Bên cạnh đó, Tỉnh Bắc Giang cũng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan đơn vị rà soát, đơn giản hóa và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ đối với thủ tục hành chính xây dựng dịch vụ công, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Tuy nhiên, những kết quả được ghi nhận trên được Báo cáo đánh giá vẫn còn khá khiêm tốn so với yêu cầu, cụ thể: số hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ chưa cao (tính đến ngày 25/11/2020 mới đồng bộ được 44.886 hồ sơ); số lượng hồ sơ phát sinh từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia còn thấp so với số hồ sơ phát sinh dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; việc thanh toán trực tuyến mới đang triển khai thí điểm, chưa đưa vào hoạt động chính thức…
Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang xác định cần triển khai quyết liệt hơn nữa tổ chức nhiều hơn các lớp tập huấn hướng dẫn quản trị, sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia; nâng cấp các tính năng bảo đảm ưu việt để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dùng, … đặc biệt là đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao số lượng người truy cập, sử dụng các tiện ích trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia./.

Phạm Thị Thanh Hà - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.