Quảng Ninh làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

30/12/2020

Ngày 22/12/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2020.

Theo Báo cáo, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp đồng thời vẫn đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh. Tỉnh đã triển khai biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai tích hợp, liên thông giữa chính quyền điện tử, thành phố thông minh; ...
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đã đạt được một số kết quả cụ thể như:
Thứ nhất, về công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Năm 2020, Quảng Ninh đã bàn hành 29 quyết định công bố 676 thủ tục hành chính quy định tại 60 văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính. 100% các thủ tục hành chính được niêm yết công khai theo quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, huyện và trụ sở cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo mức độ thực hiện của từng thủ tục hành chính.
Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của tỉnh tập trung vào việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở các lĩnh vực như: văn hóa, thể thao, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, y tế, tài nguyên và môi trường.
Công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính được UBND tỉnh quan tâm, sát sao. Năm 2020, tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với 6 đơn vị, địa phương. Qua đó phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính. Tỉnh cũng đã tiếp nhận 02 phản ánh, kiến nghị (01 về quy định hành chính, 01 về hành vi hành chính). Các phản ánh, kiến nghị cũng đã được xử lý và đăng tải công khai.
Bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, trong thời gian qua tỉnh Quảng Ninh luôn được đánh giá là một trong những địa phương không có hồ sơ quá hạn hoặc có nhưng tỉ lệ rất thấp. Trong năm 2020, tỉnh đã tiếp nhận 1.191.036 hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó, đã giải quyết trước hạn 506.606 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 616.726 hồ sơ và quá hạn 2.887 hồ sơ.
 
Ảnh: Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính (Nguồn: baotintuc.vn)
 

Thứ hai, về triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ
UBND tỉnh thường xuyên thực hiện rà soát, đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh hiện nay là 1.882 thủ tục, trong đó cấp tỉnh là 1.488 thủ tục, cấp huyện là 283 thủ tục và cấp xã là 112 thủ tục. Các thủ tục hành chính này hiện đã được xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm phân rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết.
Thứ ba, về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ
UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát các văn bản có liên quan để cập nhật, bổ sung, điều chỉnh đảm bảo phủ hợp theo quy định. Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh (theo Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND); phê duyệt danh sách các dịch vụ công trực tuyến được nâng cấp lên mức độ 4 và danh sách các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Quảng Ninh được kết nối lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020. Theo đó đến nay, tỉnh đã tích hợp được 518/1552 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (đạt tỷ lệ 33%). Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã cung cấp 1.725 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, trong đó có 931 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 680 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm điều hành thành phố thông minh của tỉnh Quảng Ninh đã chính thức kết nối, tích hợp với Trung tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp 5 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và 34 chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo, điều hành của tỉnh.
Sang năm 2021, tỉnh Quảng Ninh xác định tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; xử lý tốt phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và thực hiện công khai thông tin về kết quả giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm chính xác, thuận tiện cho người dân thực hiện giám sát./.
Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.