Tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh

15/01/2021

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ký Quyết định số 3399/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021.

Kế hoạch được ban hành nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của tỉnh năm 2021. Theo đó, đẩy mạnh mục tiêu đơn giản hóa TTHC, kịp thời phát hiện những TTHC rườm rà, phức tạp, các quy định mâu thuẫn, chống chéo, không thật sự cần thiết, không phù hợp gây khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ theo quy định. Đồng thời, thông qua công tác rà soát, đánh giá quy định, TTHC nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, bảo đảm sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Kế hoạch yêu cầu rà soát, đánh giá TTHC phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đúng thời hạn, đảm bảo phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các TTHC hiện hành, đặc biệt là các TTHC liên quan đến đời sống và sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Kết quả rà soát, đánh giá TTHC phải cụ thể, thiết thực và đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu cải cách TTHC, thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư của Văn phòng Chính phủ
Kế hoạch xác định tập trung ưu tiên lựa chọn các quy định, TTHC có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế để tiến hành rà soát, đánh giá; chú trọng lựa chọn, rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu điều kiện, thành phần hồ sơ chưa tạo thuận lợi, gây cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; khắc phục tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC. Công tác rà soát, đánh giá tập trung vào các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là các quy định, TTHC có số lượng phát sinh nhiều và liên quan trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC cụ thể; tổ chức phổ biến, quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và kết quả đã triển khai. Hoàn thành việc rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 31/8/2021 để thẩm định, kiểm tra, đánh giá chất lượng. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai để có biện pháp xử lý đối với những cơ quan, đơn vị không thực hiện, không báo cáo kịp thời các nội dung theo kế hoạch để xem xét, quyết định.
Với việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC nêu trên, có thể thấy công tác cải cách TTHC được Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long quan tâm và có chỉ đạo quyết liệt để kịp thời phát hiện, xây dựng phương án loại bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung những TTHC không phù hợp, hoặc còn phức tạp, nhằm bảo đảm các quy định về TTHC đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện TTHC./.

Đắc Hoàn, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính