Bình Thuận khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

15/01/2021

Năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh về quy định thực hiện đánh giá và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Việc đánh giá, khảo sát được các cơ quan, địa phương thực hiện theo cách thu thập thông tin bằng Phiếu lấy ý kiến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trực tiếp tại quầy tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. Thời gian khảo sát được tiến hành từ ngày 15/12/2019 đến ngày 20/11/2020. Việc đánh giá được Văn phòng UBND tỉnh thực hiện dựa trên tổng hợp kết quả chấm điểm các chỉ số theo quy định tại Quyết định số 1063/QĐ-UBND đối với 02 nhóm đối tượng là cá nhân cán bộ, công chức trực tiếp tham gia trong quy trình giải quyết TTHC và cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết TTHC
 
Ảnh: Giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận; nguồn: Internet

 

Kết quả khảo sát cho thấy có 12/18 sở, ngành tỉnh, 35/124 UBND cấp xã được đánh giá là “Xuất sắc” và khảo sát mức độ hài lòng là “Rất hài lòng”; 6/18 sở, ngành, 5/10 UBND cấp huyện và 77/124 UBND cấp xã được đánh giá là “Tốt” và khảo sát mức độ hài lòng là “Hài lòng”; 01/18 sở, ngành, 05/10 UBND cấp huyện, 05/124 UBND cấp xã được đánh giá là “Khá” và khảo sát mức độ hài lòng là “Bình thường” có 07/124 địa phương không thực hiện đánh giá nên xếp loại “Yếu” và khảo sát mức độ hài lòng là “Rất không hài lòng”. Về đánh giá cá nhân cán bộ, công chức tại từng cơ quan, địa phương, kết quả khảo sát cơ bản ở mức đánh giá hoàn thành 100% nhiệm vụ; tuy nhiên, vẫn còn trường hợp công chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC được đánh giá hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ (tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, tỉ lệ này chiếm 32,14%).
Việc khảo sát và thực hiện đánh giá đã phản ánh một cách khách quan, chính xác mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ và chất lượng giải quyết TTHC của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Thông qua đó, UBND tỉnh nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng giải quyết TTHC, nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân, tổ chức; đồng thời, đây là kênh thông tin để đánh giá hiệu quả công tác giải quyết TTHC cho người dân của các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã, từ đó đề ra các giải pháp nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, góp phần cải thiện hình ảnh cơ quan nhà nước.

Nguyễn Cường, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính