Tây Ninh ban hành Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC năm 2021

15/01/2021

Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC năm 2021 của tỉnh Tây Ninh được ban hành kèm theo Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh.


Kế hoạch của tỉnh xác định cần thực hiện có hiệu quả, có trọng tâm trong công tác CCHC, chú trọng cải cách TTHC ở các lĩnh vực về đất đai, đầu tư, xây dựng; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác CCHC phải được tiến hành thường xuyên đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các mục tiêu đã đề ra trong các đề án, kế hoạch của Chính phủ, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh. Chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức, công dân không phải đến nhiều cơ quan để giải quyết TTHC.
Kế hoạch xác định các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các cuộc thi tìm hiểu CCHC; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC thuộc lĩnh vực phụ trách; triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức theo tiêu chuẩn, chức danh và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức trong Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách liên quan đến việc cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công để đảm bảo công khai, minh bạch các yếu tố cấu thành giá và chuyển một số loại phí, lệ phí sang giá dịch vụ phù hợp với cơ chế thị trường.
UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh rà soát đưa tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định của pháp luật. Thí điểm việc thực hiện “04 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; thường xuyên rà soát, cập nhật và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC, quy trình nội bộ, quy trình điện tử các TTHC để kiểm soát khi có thay đổi. Cập nhật đầy đủ các quy trình TTHC lên Hệ thống một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Giao UBND cấp huyện niêm yết, công khai đầy đủ các TTHC do Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp; cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan về công tác CCHC và kiểm soát TTHC trên Trang thông tin điện tử của địa phương; tổ chức đánh giá giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để xác định mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 04/04/2019 của UBND tỉnh. Giao các sở: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tập huấn, hỗ trợ về chuyên môn các nội dung CCHC cho các sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện; chủ động đặt hàng nội dung và hình thức tuyên truyền với các cơ quan báo chí để hoàn thành tốt Kế hoạch; kịp thời đề xuất UBND tỉnh những giải pháp, tháo gỡ những khó khăn để các cơ quan, địa phương hoàn thành Kế hoạch. Giao Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí hoạt động cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao; thẩm định, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí theo quy định. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu chung về công tác CCHC cũng như việc thực hiện Kế hoạch; tham mưu giải pháp tiếp tục giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn đối với các TTHC thực hiện tại cấp tỉnh; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, địa phương trong quá trình thực hiện Kế hoạch để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Đề nghị các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh: Cục thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Công an tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch CCHC và Kiểm soát TTHC năm 2021 của cơ quan, bám sát theo chỉ đạo của cơ quan chủ quản ở Trung ương và nội dung Kế hoạch này; thường xuyên giữ mối liên hệ với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh để kịp thời trao đổi, thống nhất về các nội dung CCHC; công bố đầy đủ quy trình giải quyết đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của mình đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ./.
 
Thành Chung – TTHCC tỉnh Tây Ninh