Cục Kiểm soát thủ tục hành chính quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

14/07/2016

Ngày 12/7, Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đ/c Ngô Hải Phan, Bí thư Đảng ủy phát biểu quán triệt tại Hội nghị

Tham dự và quán triệt hội nghị, đồng chí Ngô Hải Phan, Bí thư Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã nêu nhiệm vụ của Hội nghị là nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng. Đồng thời, cần nắm vững mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Nghiên cứu kỹ 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, từ đó liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể của đơn vị và mỗi đảng viên để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong thời gian tới.
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Kim Hoa, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng ủy Cục đã truyền đạt các nội dung chủ yếu và những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và những nội dung cơ bản trong văn kiện Đại hội XII của Đảng có liên quan đến nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.
Đ/c Lê Thị Kim Hoa, Ủy viên BCH Đảng ủy Cục phổ biến các chuyên đề tại Hội nghị

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI và nhìn lại 30 năm đổi mới đất nước, nội dung Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã tập trung nêu lên 15 vấn đề trọng tâm và đặc biệt là 6 nhiệm vụ trọng tâm cần chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả trong nhiệm kỳ Đại hội XII, gồm: (1)Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; (2) Xây dựng tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; (3) Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động. Thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công ; (4) Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế; (5) Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; (6) Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.Giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội.
Đồng chí Trần Văn Thư, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy phổ biến các nội dung cơ bản trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó tập trung hướng đến các các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, các giải pháp về công tác xây dựng Đảng và trình bày nội dung cơ bản dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.
Đ/c Trần Văn Thư, Ủy viên BCH Đảng ủy Cục phổ biến Chương trình hành động của Đảng bộ Bộ Tư pháp
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Ngô Hải Phan, Bí thư Đảng ủy đề nghị các đảng viên cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị để lĩnh hội, tiếp thu những nội dung cơ bản, cốt lõi của Văn kiện Đại hội XII của Đảng, nghiên cứu, bám sát vào các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết để thu được kết quả thiết thực nhất; Nội dung viết thu hoạch của mỗi Đảng viên tập trung làm rõ nhận thức của mình về những vấn đề cơ bản, những điểm mới trong các chuyên đề đã được giới thiệu tại Hội nghị; liên hệ với thực tiễn của cá nhân, ngành, đơn vị công tác và đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong thời gian tới. Đồng thời, yêu cầu ngay sau Hội nghị, cần hoàn thiện Chương trình hành động của Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đảm bảo sự phù hợp với nhiệm vụ được giao để toàn Đảng bộ thống nhất và triển khai thực hiện trong thời gian tới./.   
Phan Vân Anh
Đảng bộ Cục Kiểm soát TTHC