Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của Công đoàn Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

13/06/2017

Tiếp tục nêu cao tính chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ, sứ mệnh của tổ chức công đoàn trong 6 tháng cuối năm 2017
 

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Công đoàn Văn phòng Chính phủ và Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, công đoàn Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn Văn phòng Chính phủ phát động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bước đầu có những đóng góp cho hoạt động chung của Công đoàn Văn phòng Chính phủ với một số kết quả cụ thể như sau:
Đã tổ chức tuyên truyền chỉ đạo của Đảng ủy về học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập, quán triệt 03 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII (Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay). Triển khai phát động của Công đoàn Văn phòng Chính phủ về tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền, kết quả giải quyết sự cố môi trường biển gây hải sản chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung để hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”.
Công đoàn Cục đã phối hợp với Đảng ủy Cục tổ chức hoạt động ngoại khóa tham quan, sinh hoạt chuyên đề về học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác Hồ, Ba Vì, Hà Nội. Tiếp tục phát huy, đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công chức của đơn vị; tổ chức các hoạt động gặp mặt, chúc mừng các công đoàn viên nữ nhân dịp 8/3; đề nghị Lãnh đạo Cục cử 03 công đoàn viên nữ tham gia lớp bồi dưỡng chuyên viên chính, đưa các công đoàn viên nữ có năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu vào danh sách quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của đơn vị.
Bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động công đoàn Cục cũng còn một số hạn chế, tồn tại, như chưa duy trì họp Ban chấp hành đúng thời hạn quy định; việc kiểm tra, đôn đốc của các Tổ công đoàn chưa được thường xuyên; chưa chủ động tổ chức được nhiều hoạt động mang bản sắc riêng của Cục... Nguyên nhân chủ yếu là do các Ủy viên Ban chấp hành đều kiêm nhiệm nên chưa giành nhiều thời gian cho công tác công đoàn; một số đoàn viên chưa chú trọng đến đóng góp ý kiến, sáng kiến để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017, Công đoàn Cục xác định tiếp tục triển khai nghiêm túc, tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động theo phát động của Công đoàn Văn phòng Chính phủ trên tất cả các mặt, gồm: tuyên truyền, giáo dục; thực hiện vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên và người lao động; thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong công chức; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng đảng; hoạt động nữ công và phong trào nữ công chức… Tăng cường phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; lắng nghe ý kiến của các công đoàn viên; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”, trong đó triển khai 01 hoạt động ngoại khóa kết hợp với giáo dục phổ biến kiến thức về môi trường, giới thiệu mô hình tiên tiến về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, động viên, khuyến khích các công đoàn viên của Cục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Tổ chức ít nhất 01 hoạt động giao lưu thể thao trong và ngoài đơn vị….
Với những kết quả bước đầu, Công đoàn Cục tiếp tục nêu cao tính chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ, sứ mệnh của tổ chức công đoàn trong 6 tháng cuối năm 2017./.
Nguyễn Thị Trà Lê
Ủy viên BCH Công đoàn Cục Kiểm soát thủ tục hành chính