Một số kết quả bước đầu và nhiệm vụ triển khai nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian tới

15/06/2020

Nhờ sự nỗ lực của các bộ, cơ quan, địa phương, đến nay chúng ta đã đạt một số kết quả trong xây dựng các Hệ thống thông tin báo cáo theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và triển khai Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Nghị quyết số 17/NQ-CP.

(Ảnh: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành về triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia ngày 05/6/2020. Nguồn: baochinhphu.vn)
 
Tình hình, kết quả thực hiện
Tính đến ngày 12/6/2020, đã có 19/22 bộ, cơ quan ngang bộ[1], hầu hết các địa phương ban hành Thông tư, Quyết định quy định về chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý; trong đó đã cắt giảm, đơn giản hóa, chuẩn hóa một bước các chế độ báo cáo định kỳ, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện báo cáo của các đối tượng thực hiện. Có 11 bộ và 01 cơ quan, gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang kết nối thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống thông tin chuyên ngành hoặc Trung tâm điều hành của Bộ với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.
Có 78/200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 293/QĐ-TTg được triển khai trên các hệ thống thông tin của bộ, cơ quan; trong đó có: 40/78 chỉ tiêu đã kết nối (như: Thu/chi và cơ cấu thu/chi ngân sách nhà nước; dư nợ công/GDP; dư nợ Chính phủ/GDP; vốn đầu tư có yếu tố nước ngoài; số lượng doanh nghiệp đang hoạt động/đăng ký tạm dừng hoạt động/quay trở lại hoạt động; số bác sỹ trên 10.000 dân; số người đóng bảo hiểm y tế/bảo hiểm xã hội/bảo hiểm thất nghiệp; số người được hưởng bảo hiểm y tế/bảo hiểm xã hội/bảo hiểm thất nghiệp; thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chi bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tỷ lệ học sinh đi học phổ thông; tỷ lệ dịch vụ công được triển khai trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tỷ lệ giải quyết hồ sơ; số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; số lượt người được trợ giúp pháp lý; tổng số km đường cao tốc; tổng số hành khách thông qua các cảng hàng không, sân bay…); có 38/78 chỉ tiêu đang thực hiện kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.
09 bộ, cơ quan lựa chọn 30 nhóm thông tin dự kiến báo cáo số liệu, triển khai kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ để phục vụ chỉ đạo, điều hành hàng ngày của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, như: Chỉ số không khí tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương, cảnh báo thiên tai, cảnh báo cháy rừng, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển, quản lý tài sản công, quản lý nợ công, điều hành về giá, tình hình tai nạn giao thông, tình hình hàng ngày về sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sản lượng điện, nguồn điện….
Tuy nhiên, quá trình triển khai thời gian qua cho thấy, vẫn còn một số hạn chế nhất định, cụ thể là: (1) Thông tư quy định chế độ báo cáo của một số bộ chưa đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa báo cáo tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, như: mới chỉ quy định chế độ báo cáo cho cấp tỉnh, không quy định cho cấp huyện, cấp xã; chế độ báo cáo của bộ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc chủ trì xây dựng báo cáo của Chính phủ báo cáo Quốc hội quy định tại Luật, Nghị định chưa được rà soát, quy định tại Thông tư; không quy định biểu số liệu báo cáo…; (2) nhiều bộ, cơ quan chưa hoàn thành việc xây dựng, kết nối Hệ thống thông tin báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; (3) việc xây dựng biểu mẫu cung cấp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 293/QĐ-TTg chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng; việc kết nối các chỉ tiêu trên Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống thông tin chuyên ngành của bộ, cơ quan với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ còn chậm; các chỉ tiêu đã kết nối chủ yếu mới cung cấp dữ liệu thử nghiệm….
  Nhiệm vụ thời gian tới
Để bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao và chuẩn bị khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dự kiến trong tháng 8/2020, thời gian tới các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, chuẩn hóa báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo
Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành rà soát chế độ báo cáo hiện hành thuộc phạm vi quản lý tại Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chế độ báo cáo và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm tất cả chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan, địa phương được quy định tại Thông tư, Quyết định, được chuẩn hóa theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và hướng dẫn tại Công văn số 1605/VPCP-KSTT ngày 03/3/2020 của Văn phòng Chính phủ. Báo cáo thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan phải bao gồm cả các chế độ báo cáo bộ, cơ quan báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc chủ trì xây dựng báo cáo của Chính phủ báo cáo Quốc hội được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.
Trên cơ sở các chế độ báo cáo đã được chuẩn hóa, các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo theo hướng dẫn tại Công văn số 1605/VPCP-KSTT, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ trong tháng 6/2020.
Thứ hai, triển khai các chỉ tiêu báo cáo về kinh tế - xã hội theo Quyết định
số 293/QĐ-TTg

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương hoàn thiện các biểu mẫu báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao tại Quyết định số 293/QĐ-TTg theo ý kiến góp ý của Văn phòng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủHeêệ thoô, Tập đoàn VNPT tiến hành điện tử hóa các biểu mẫu, kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; thực hiện cung cấp số liệu báo cáo từ năm 2010 hoặc từ thời điểm sau đó khi bắt đầu có số liệu đến nay đối với các chỉ tiêu bộ, cơ quan được giao trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hoàn thành trong tháng 7/2020.
Thứ ba, cung cấp các thông tin hàng ngày phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và các cơ quan: Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiến cứu nạn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục rà soát, lựa chọn, đề xuất cụ thể danh mục thông tin báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành hàng ngày của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủHeêệ thoô, Tập đoàn VNPT tiến hành kết nối, điện tử hóa biểu mẫu và cung cấp các thông tin báo cáo hàng ngày theo danh mục lựa chọn ban đầu trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ hoặc kết nối Hệ thống thông tin báo cáo, chuyên ngành của bộ, cơ quan với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hoàn thành trong tháng 7/2020, bảo đảm đến trước ngày 15/8/2020 cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu theo các danh mục.
Các bộ, cơ quan chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, lựa chọn, đề xuất danh mục thông tin báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành hàng ngày của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để mở rộng trong thời gian tới.
 Thứ tư, kết nối Trung tâm điều hành của bộ, cơ quan với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Tập đoàn EVN, Tập đoàn VNPT phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất giải pháp kết nối, tương tác hai chiều giữa Trung tâm điều hành của bộ, cơ quan với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm phục vụ lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo trực tiếp, trực quan tại các phiên họp định kỳ, đột xuất hoặc chuyên đề./.
Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
 
 
 

[1] Các bộ chưa ban hành gồm: Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội,
Giáo dục và Đào tạo.