Chính sách thị thực tại Việt Nam - Một số khó khăn, bất cập và đề xuất giải pháp tháo gỡ để nâng cao năng lực cạnh tranh

21/05/2019

Theo Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) và Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC, để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo đột phá cho ngành du lịch phát triển một cách có chất lượng, tạo thuận lợi tối đa cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, thu h&...