Những điểm mới của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo Nghị định số 92/2017/NĐ-CP

06/02/2018

Trên cơ sở Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, một số tính năng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đã được điều chỉnh cho phù hợp với trách nhiệm của c&aacut...