Cụm thi đua số III khối các đơn vị thuộc Bộ kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2016

10/10/2016

Thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-BTP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua năm 2016 của Cụm thi đua số III (Kế hoạch 02/KH-CTĐIII ngày 27/01/2016), ngày 28/9/2...