Một số kết quả thực hiện Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 6 tháng đầu năm 2022

22/07/2022

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương ngày 04/7/2022, thứ hạng của Việt Nam trên một số bảng xếp hạng quốc tế năm 2022 tiếp tục được cải thiện, một số lĩnh vực cụ thể tiếp tục được quan tâm cải cách...