Kinh nghiệm, giải pháp triển khai Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất trên toàn tỉnh của Quảng Ninh

06/08/2019

Cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến được tỉnh Quảng Ninh xác định là nội dung quan trọng trong thực hiện cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp.