Nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

16/03/2023

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 103/KSTT-KTTH ngày 15 tháng 3 năm 2023 gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai nhiệm vụ thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục...