Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02 của Văn phòng Chính phủ trong quý III năm 2019

20/09/2019

Các nhiệm vụ liên quan đến cải cách, kiểm soát TTHC, thường trực Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ trong quý III được triển khai đảm bảo tiến độ và ch...