Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Khoa giáo, văn xã kết nạp đảng viên mới

21/08/2020

Thực hiện Quyết định số 967-QĐ/ĐU ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Đảng ủy Văn phòng Chính phủ về việc kết nạp đảng viên, được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 19 tháng 8 năm 2020, Chi bộ Phòng Kiểm soát TTHC khối Khoa giáo, văn xã tổ chức lễ kết nạp...