Thống kê, cập nhật đầy đủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vào Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh

14/12/2021

Đó là đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đối với Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 (sau đây...