Ban chỉ đạo 896 thành phố Hải Phòng quyết tâm thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch năm 2019

17/06/2019

Ban chỉ đạo 896 thành phố Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 3066/BCĐ-UBND yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 896 của thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận, huyện phải chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa và thực hiện tốt công tác phối hợp để tạo sự bứt phá trong triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch triển khai Đề án tổng thể về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (sau đây gọi tắt là Đề án 896) năm 2019.

Theo đó, các thành viên Ban chỉ đạo 896 của thành phố, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương triển khai hiệu quả 05 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm:

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc theo trách nhiệm được phân công trong việc quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại Luật căn cước công dân, Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và nhiều văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an trong quá trình triển khai Đề án 896.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố; phối hợp cập nhật thông tin nhân khẩu quân đội nhân dân, công an nhân dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm đầy đủ, chính xác.

Ba là, phối hợp tổ chức thực hiện tốt việc cấp số định danh cá nhân theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch; chủ động xử lý hoặc phối hợp xử lý những sai khác trong các giấy tờ đã cấp cho công dân và cập nhật thông tin kịp thời vào cơ sở dữ liệu dân cư bảo đảm thông tin không bị trùng lặp.
Bốn là, khẩn trương tham mưu, đề xuất các cấp phân bổ nguồn kinh phí hàng năm phục vụ đào tạo, tập huấn, bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị, đường truyền của Hệ thống quản lý dân cư thành phố Hải Phòng bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn, hiệu quả.

Năm là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, khai thác, vận hành Cơ sở dữ liệu dân cư của thành phố; triển khai lộ trình kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi có yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Công an; kịp thời phát hiện ra các khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án nâng cao hiệu quả khi vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 896 thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho một số cơ quan, đơn vị như: Công an thành phố, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ theo chức năng.

Với chức năng thường trực Ban Chỉ đạo 896 thành phố, cơ quan Công an thành phố có trách nhiệm chủ trì kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 896; đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bí mật nhà nước, bí mật cá nhân; đào tạo, tập huấn cho cán bộ tham gia vận hành hệ thống quản lý dân cư; nhập phiếu thu thập thông tin dân cư đối với cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên Quận đội nhân dân, Công an nhân dân; tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo 896 năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020./.

Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.