Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch kiểm tra năm 2018

23/10/2018

Đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh những thiếu sót, hướng dẫn giải quyết những tồn tại của công an các địa phương trong thu thập thông tin, cập nhật dữ liệu dân cư là mục đích, yêu cầu được đặt ra tại Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2018 của Văn phòng Ban Chỉ đạo 896

Về phạm vi kiểm tra: Công an 10 địa phương (gồm: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ). Tại mỗi địa phương, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 896 tại công an cấp tỉnh, từ 01 đến 03 công an cấp huyện và 03 đơn vị cấp xã do Đoàn kiểm tra đề xuất.

Về nội dung kiểm tra:
Tại Công an cấp tỉnh: Kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an trong việc triển khai thu thập thông tin dân cư như việc tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo 896 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896; công tác phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan; công tác tuyên truyền; công tác đào tạo, tập huấn; công tác phát phiếu, thu phiếu thu thập thông tin dân cư cho Công an cấp huyện.

Tại Công an cấp huyện: Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Công an tỉnh; công tác chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an xây dựng phong trào về an ninh trật tự, Cảnh sát khu vực, Công an xã trong việc triển khai thu thập thông tin dân cư trên địa bàn; công tác phối hợp các đơn vị có liên quan trong việc thu thập thông tin dân cư; công tác phát phiếu, thu phiếu thu thập thông tin dân cư cho Công an cấp xã.

Tại Công an cấp xã: Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện phát phiếu, thu phiếu, kê khai phiếu thu thập dân cư và điều chỉnh, bổ sung thông tin của công dân; kiểm tra trực tiếp phiếu thu thập thông tin dân cư.

Về phương pháp kiểm tra: Nghe địa phương báo cáo tình hình, kết quả triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương; trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức thu thập thông tin, cập nhật dữ liệu dân cư; trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai và lập biên bản việc kiểm tra.

Về thành phần Đoàn kiểm tra, gồm: Lãnh đạo cục, lãnh đạo phòng, cán bộ chuyên đề thuộc C06 và V03, Bộ Công an; lãnh đạo cục và cán bộ chuyên đề thuộc Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ. Thời gian kiểm tra trong tháng 10 và tháng 11/2018.

Để phục vụ kiểm tra đạt kết quả, Kế hoạch giao công an các địa phương tự kiểm tra, đánh giá các nội dung theo Kế hoạch kiểm tra và có báo cáo bằng văn bản các nội dung kiểm tra; cử cán bộ phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra trong thời gian làm việc tại địa phương./.

Trần Văn Thư
Cục kiểm soát TTHC
 

File đính kèm