Điểm báo ngày 01 tháng 02 năm 2021

01/02/2021

 

Bộ, ngành

1. Cải cách hành chính: Tập trung hiện đại hoá cơ chế một cửa

2. Bước tiến mới trong phục vụ người dân và doanh nghiệp

3. Tiêu chuẩn-Quy chuẩn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển: Bài 1-Từng bước hài hòa với quốc tế

4. Tiêu chuẩn-Quy chuẩn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển: Bài 2- Nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa

5. Tiêu chuẩn-Quy chuẩn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển: Bài cuối-Nâng cao hạ tầng chất lượng quốc gia

6. Dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế

 

Địa phương

7. “Kích hoạt” các giải pháp để Thủ đô cất cánh

8. Triết lý phát triển để Quảng Ninh dẫn đầu

9. Hơn 99% khách hàng thanh toán tiền điện qua trung gian

10. Tháo gỡ bất cập trong cải cách hành chính

Xem Điểm báo ngày 01 tháng 02 năm 2021 tại file đính kèm

 
File đính kèm