Kế hoạch truyền thông phục vụ kiểm soát TTHC

19/06/2012

Ngày 20 tháng 02 năm 2012, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký Quyết định số 158/QĐ-VPCP phê duyệt Kế hoạch truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

 

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính xin đăng tải toàn văn văn bản này.