Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018

12/03/2018

Nhằm đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, ngày 30 tháng 01 năm 2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 101/QĐ-LĐTBXH ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018.

 

Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát, đánh giá 31 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: An toàn lao động, Bảo hiểm xã hội, Giáo dục nghề nghiệp, Người có công, Quan hệ lao động và tiền lương, Quản lý lao động ngoài nước và Việc làm. Việc rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính nêu trên thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 25 và Điều 26 của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao các đơn vị chủ trì rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải gửi kết quả về Văn phòng Bộ để xem xét, đánh giá chất lượng trước ngày 25 tháng 8 năm 2018; hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá trên cơ sở ý kiến góp ý của Văn phòng Bộ và dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với lĩnh vực được giao, trình Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các thủ tục hành chính, quy định có liên quan thuộc phạm vi thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 9 năm 2018.

Để việc rà soát quy định, thủ tục hành chính có hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được giao thực hiện rà soát có trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung, nhiệm vụ được phân công đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo kế hoạch, gửi ý kiến góp ý đối với kết quả rà soát, đánh giá của đơn vị đảm bảo thời hạn./.

 Phạm Viết Hữu
Cục Kiểm soát TTHC
 

File đính kèm