Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm năm 2018 của Bộ Quốc phòng

06/08/2018

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-BQP ngày 04/01/2018, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả bước đầu.

Báo cáo kết quả công tác kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Quốc phòng cho thấy, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đã chủ động đánh giá tác động TTHC ngay từ khi soạn thảo văn bản theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC. Trong 6 tháng, các đơn vị chủ trì xây dựng văn bản QPPL đánh giá tác động đối với 36 TTHC, cụ thể: 18 TTHC trong dự thảo Nghị định thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; 08 TTHC trong dự thảo Thông tư của Bộ Quốc phòng về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tham gia ý kiến dự thảo Thông tư này.

 
Ảnh: Lãnh đạo Cục Cửa khẩu BĐBP kiểm tra hệ thống máy chủ thực hiện cơ chế một cửa quốc gia - Nguồn: tienphong.vn
 

Căn cứ vào các  văn bản QPPL quy định TTHC, cơ quan chủ trì soạn thảo đã dự thảo Quyết định, trình cấp có thẩm quyền công bố đúng quy định và triển khai niêm yết TTHC theo quy định; đồng thời, nhập, đăng tải dữ liệu của 25 TTHC mới ban hành, hủy công khai 15 TTHC được bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC. Bên cạnh đó, Bộ còn phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, xóa bỏ những TTHC trùng thừa, hết hiệu lực trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương, Bộ đã chủ động xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu quân số chung toàn quân, gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ theo cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng để triển khai từ cấp trung đoàn và tương đương đến cấp trực thuộc Bộ. Hiện nay, đang triển khai thử nghiệm phần mềm; dự kiến Quý III năm 2018 sẽ tập huấn chuyển giao phần mềm cho các đơn vị trong toàn quân. Ngoài ra, còn triển khai thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; tiếp nhận, giải quyết 13.304.422 TTHC đúng quy định, đảm bảo thời gian và chất lượng; tiếp nhận và giải quyết 222 phán ánh kiến nghị của người dân và tổ chức…
Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, Bộ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cụ thể như: Việc nhận biết TTHC của cán bộ ở một số cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản còn hạn chế; nhập TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia có lúc chưa kịp thời; niêm yết công khai về TTHC tại một số đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC còn chậm so với quy định. Nguyên nhân là do một số cơ quan, đơn vị nhận thức và hiểu về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát, cải cách TTHC còn hạn chế, dẫn đến triển khai thực hiện chưa đầy đủ, kịp thời hoặc triển khai còn hình thức do đó ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách TTHC.

Trên cơ sở đánh giá về tình hình và kết quả triển khai công tác kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Quốc phòng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, cụ thể như sau: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018; nghiên cứu, xây dựng Thông tư quy định và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC trong Bộ Quốc phòng; tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho các cơ quan, đơn vị; thực hiện các nghiệp vụ kiểm soát TTHC thường xuyên theo quy định; kiểm tra nghiệp vụ kiểm soát TTHC đối với các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch./.

Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC