Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

11/01/2019

Trong năm 2018, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được nhiều kết quả tích cực

Về công bố, công khai, nhập dữ liệu TTHC vào CSDLQG
Bộ đã ban hành 03 Quyết định công bố, theo đó có tổng số 133 TTHC được công bố, công khai và hủy công khai trên các lĩnh vực: đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Theo đó, tổng số TTHC của Bộ còn 238, trong đó: 43 TTHC cấp Trung ương, 171 TTHC cấp tỉnh, 24 TTHC cấp huyện, giảm 13 TTHC so với năm 2017 (251 TTHC). Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1751/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 về công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sau khi ban hành các Quyết định công bố TTHC, Bộ đã thực hiện cập nhật, công khai toàn bộ TTHC cũng như văn bản quy định về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về TTHC và Cổng thông tin điện tử của Bộ. Bên cạnh đó, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ đã được công khai tại trụ sở cơ quan, cụ thể: Các TTHC lĩnh vực Đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài được niêm yết công khai tại Văn phòng Cục Đầu tư nước ngoài; các TTHC lĩnh vực đấu thầu được niêm yết tại Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về rà soát, đơn giản hóa quy định, TTHC
Bộ đã ban hành Quyết định số 1241/QĐ-BKHĐT ngày 16/8/2018 về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, trong đó: Lĩnh vực đăng ký và thành lập doanh nghiệp có 07 TTHC; lĩnh vực viện trợ phi chính phủ nước ngoài có 04 TTHC được rà soát, đơn giản hóa. Tổng chi phí cắt giảm là 76.634.958.398 đồng.

Kết quả rà soát thường xuyên và rà soát trong quá trình xây đựng VBQPPL có quy định về TTHC, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cắt giảm được tổng số 13/251 TTHC so với năm 2017.

Bên cạnh đó, Bộ đã rà soát và ban hành Quyết định số 549/QĐ-BKHĐT ngày 27/4/2018 phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Hiện tại, Bộ đã hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo và gửi lấy ý kiến các cơ quan có liên quan.

Về tình hình thực hiện, kết quả giải quyết TTHC
Lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài đã tiếp nhận và giải quyết 351 hồ sơ, trong đó có 259 hồ sơ TTHC đã giải quyết còn lại 92 hồ sơ TTHC đang trong quá trình xử lý.  Lĩnh vực đấu thầu tiếp nhận và giải quyết 64.397 TTHC, trong đó 46.552 hồ sơ TTHC về đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 17.845 hồ sơ TTHC liên quan tới cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Không có trường hợp nào giải quyết quá hạn.

Ngoài ra, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các TTHC giải quyết tại Bộ. Bộ đã ký hợp đồng chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC với Bưu điện Hà Nội để triển khai thực hiện. Số hồ sơ TTHC lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 96 hồ sơ.

Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC
Bộ đã tiếp nhận 146 phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức. Trong đó, có 119 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; 27 phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính. Bộ đã xử lý 125 phản ánh, kiến nghị; đang xử lý 21 phản ánh, kiến nghị.

Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
Cổng thông tin điện tử của Bộ có các kênh thông tin tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và cá nhân đối với các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức và cá nhân; chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về các lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ, Bộ thường xuyên thực hiện cung cấp thông tin, các văn bản về chính sách và các hướng dẫn phục vụ người dân và doanh nghiệp, cung cấp các biểu mẫu điện tử phục vụ việc lập và gửi báo cáo và thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Theo đó, cá nhân, tổ chức có thể sử dụng các cơ sở dữ liệu sau để tìm hiểu và thực hiện TTHC trực tuyến: Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài do Cục Đầu tư nước ngoài quản lý và vận hành tại địa chỉ:  https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi; Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Cục Quản lý đấu thầu quản lý và vận hành tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn/; Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh quản lý và vận hành tại địa chỉ  https://dangkykinhdoanh.gov.vn/; Hệ thống thông tin về đầu tư công tại địa chỉ: https://dautucong.mpi.gov.vn/.

Về triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Bộ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Quyết định số 1364/QĐ-BKHĐT ngày 17/9/2018). Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Bộ, Quyết định ban hành danh mục TTHC tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC
Thực hiện Quyết định 686/QĐ-BKHĐT ngày 23/5/2018 về ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ đã tiến hành thực hiện kiểm tra 09 đơn vị thuộc Bộ từ ngày 12 đến ngày 16/11/2018. Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị thuộc Bộ đều thực hiện tốt các quy định liên quan đến kiểm soát TTHC và không có đơn vị nào vi phạm./.

Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC