Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC năm 2019

01/08/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã.

Ảnh minh họa – Nguồn: vca.org.vn


 
Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa đối với 07 nhóm TTHC gồm: (1) Nhóm 02 thủ tục về đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã và đăng ký thành lập hợp tác xã; (2) Nhóm 02 thủ tục về đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã và đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; (3) Nhóm 02 thủ tục về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã; (4) Nhóm 02 thủ tục về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã; (5) Nhóm 02 thủ tục về chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã; (6) Nhóm 02 thủ tục về Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã; (7) Nhóm 04 thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã.
Với các nhóm thủ tục (1), (2), (3), (4), (5) và (7) đều sẽ giảm thời hạn giải quyết từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc; đồng thời, với cả 07 nhóm đều bổ sung quy định về nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và mạng điện tử trong trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã được phát triển và thực hiện liên thông thủ tục giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký thuế. Các phương án này sẽ giúp rút ngắn thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức; hạn chế sự tiếp xúc giữa cơ quan giải quyết TTHC và đối tượng TTHC; đồng thời, phù hợp với xu thế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện TTHC, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trên toàn quốc hiện nay.
Ngoài ra, với một số nhóm TTHC đã đưa ra các phương án cải cách rõ nét về thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, cụ thể:
 (1) Đối với nhóm 02 thủ tục về đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã và đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.
Bỏ quy định thành phần hồ sơ phải có Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với chi nhánh hợp tác xã kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Đồng thời, bãi bỏ quy định đối với trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính thì hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã.
Sửa mẫu đơn Thông báo về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo hướng cụ thể, rõ ràng hơn.
(2) Đối với nhóm 02 thủ tục về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã
Bỏ quy định về việc nộp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đã được cấp trước khi hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mới.
Sửa đổi, bổ sung nội dung quy định tại mẫu Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã.
(3) Đối với nhóm 02 thủ tục về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã
Bỏ quy định thành phần hồ sơ phải có Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với việc thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh hợp tác xã mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Bỏ quy định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới, hợp tác xã phải: (i) Thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (đối với các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã) tại cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; (ii) Thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định đối với các trường hợp thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh; nội dung hoạt động của văn phòng đại diện; tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, người đại diện của địa điểm kinh doanh tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có trụ sở khác với huyện hoặc tỉnh, thành phố với trụ sở chính của hợp tác xã.
Bỏ quy định về việc nộp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã được cấp trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới.
(4) Đối với nhóm 02 thủ tục về chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã
Bỏ quy định thành phần hồ sơ phải có Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh, địa điểm kinh doanh.
Sửa mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Bổ sung mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã ở nước ngoài.
(5) Đối với nhóm 02 thủ tục về Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã
Bỏ quy định thành phần hồ sơ phải có các giấy tờ: Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của hợp tác xã; Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của hợp tác xã.
Về quy trình thực hiện, bổ sung quy định cơ quan đăng ký hợp tác xã gửi thông tin về việc hợp tác xã đăng ký giải thể cho cơ quan thuế và quyết định của cơ quan đăng ký hợp tác xã đối với trường hợp giải thể của hợp tác xã. Đồng thời, bổ sung quy định về nộp hồ sơ và nhận két quả qua dịch vụ bưu chính công ích và mạng điện tử.
Sửa mẫu Thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã.
(6) Đối với nhóm 04 thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã
Bỏ quy định hợp tác xã đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.
Bỏ quy định đối với trường hợp hợp tác xã có nhu cầu đổi từ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nhưng không thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã nộp giấy đề nghị cấp đổi theo mẫu quy định kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để được cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 5 ngày làm việc. Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mới, hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp trước đó.
Theo ước tính, nếu các phương án đơn giản hóa cho 07 nhóm TTHC trên được thực thi đầy đủ, sẽ giúp tiết kiệm được xấp xỉ 28% chi phí so với hiện tại cho các đối tượng thực hiện thủ tục.
Để thực thi các phương án đơn giản hóa cho 07 nhóm TTHC trên, cần phải sửa đổi các quy định liên quan tại Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC