Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2021 của Bộ Quốc phòng

30/09/2021

Theo báo cáo số 6945/BC-BQP ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Bộ Quốc phòng, trong quý III năm 2021 công tác kiểm soát thủ tục hành chính của bộ đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận. Bên cạnh đó còn nhiều tồn tại cần sớm được khắc phục.

Báo cáo kết quả công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2021 của Bộ Quốc phòng cho thấy, công tác thẩm định quy định TTHC, rà soát, đơn giản hóa, công bố thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện, trong quý các đơn vị thuộc Bộ đã thực hiện rà soát 271 TTHC, trong đó có 52 thủ tục có liên quan đến hoạt động kinh doanh. Qua đó đã đề xuất 07 TTHC liên thông, 41 TTHC thực hiện trên môi trường điện tử. 
Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được chú trọng thực hiện với trọng tâm là số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC; rà soát, nâng cấp hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối liên thông giữa Cổng dịch vụ công,Hệ thông thống thông tin một cửa điện tử của Bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia; tích cực thực hiện tích hợp TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công của Bộ.  
Các đơn vị thuộc Bộ đã tiếp nhận, giải quyết 754.243 hồ sơ, gồm 226 hồ sơ của kỳ trước chuyển qua, 754.014; 100% thủ tục được tiếp nhận theo cách thức trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. Đến nay, có 754.158 hồ sơ đã được giải quyết xong, 85 hồ sơ đang giải quyết. 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, kết quả theo dõi của chuyên viên Cục Kiểm soát TTHC cho thấy trong công tác kiểm soát TTHC và thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử Bộ còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục, cụ thể:
Việc công bố, công khai TTHC còn chậm như: Quyết định số 864/QĐ-BQP ngày 23/3/2021 bãi bỏ TTHC lĩnh vực động viên quân đội, tuy nhiên vẫn có trên CSDLQG về TTHC (TTHC mã 1.008299, 1.008300...). Số liệu TTHC chưa thống nhất, theo báo cáo là 271 TTHC, tuy nhiên trên CSDLQG về TTHC là 300 TTHC; hiện Cổng thông tin điện tử Bộ chưa thực hiện công khai TTHC.
Về thực hiện nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP: Hiện còn nhiều quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh chưa được Bộ thống kê, rà soát theo quy định, như: điều kiện kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí chuyên dùng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; quy định về quản lý các phương tiện bay siêu nhẹ (phương tiện bay trong phục vụ sản xuất của doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao: Phun phân hóa học, thuốc trừ sâu bệnh...),  đều là những điều kiện liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; nhiều quy định, TTHC có thể đơn giản được nhưng chưa được nghiên cứu, đưa ra phương án đơn giản hóa, như thực hiện thủ tục trực tuyến thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoặc đẩy mạnh phân cấp thực hiện…; chưa áp dụng chữ ký số cá nhân trong gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý trên môi trường mạng; còn gửi văn bản giấy; việc thực hiện chế độ báo trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia chưa đầy đủ (cung cấp chưa đầy đủ số liệu, kỳ dữ liệu quý, năm…).
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC quý III năm 2021, để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và Kế hoạch công tác kiểm soát TTHC năm, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Báo cáo, như: Vận hành Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng; triển khai dự án Hệ thống một cửa toàn quân, Hệ thống thông tin báo cáo; thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP; triển khai nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Đề án phân cấp giải quyết TTHC. Bộ Quốc phòng cần sớm khắc phục các tồn tại nêu trên, đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường triển khai ứng dụng CNTT trong xử lý văn bản, hồ sơ công việc, đảm bảo đạt tỷ lệ các đơn vị thuộc Bộ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng đạt 80 % và tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử đạt 100%; khắc phục tình trạng thực hiện không đúng quy định việc công bố, công khai, niêm yết TTHC; triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, TTgCP các nhiệm vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng chính phủ điện tử, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin báo cáo./.
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC