Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021

21/01/2022

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP  ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Văn phòng Chính phủ đã tổng hợp Báo cáo Chính phủ tình hình, kết quả  thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 (Báo cáo 9475/BC-VPCP ngày 27 tháng 12 năm 2021).

Về cải cách quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
Văn phòng Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan xây dựng Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh phục vụ: (i) quản lý quy định hiện hành và dự kiến ban hành; (ii) cập nhật, công khai kết quả thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ quy định; (iii) tạo kênh tương tác trực tuyến giữa các bộ, ngành với cộng đồng doanh nghiệp trong tham vấn chính sách; (iv) quản lý việc thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh của từng bộ, ngành; (v) theo dõi, đánh giá kết quả cải cách của các bộ, ngành theo thời gian thực, dựa trên dữ liệu. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan đã thực hiện thống kê, cập nhật quy định kinh doanh vào Cơ sở dữ liệu quy định kinh doanh. Tính đến ngày 23 tháng 12 năm 2021, tổng số quy định hiện hành đã được cập nhật là 6.460 quy định, trong đó, đã duyệt công khai 2.339 quy định; đồng thời, các bộ, ngành cũng đang cập nhật quy định dự kiến ban hành trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Ngay trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, năm 2021, các bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 1.101 quy định kinh doanh, gồm: 507 thủ tục hành chính; 113 yêu cầu, điều kiện; 26 chế độ báo cáo; 172 mã số HS phải khai báo hải quan khi xuất nhập khẩu và 283 mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành tại 70 VBQPPL (gồm: 8 Luật, 27 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 33 Thông tư). Đứng đầu về số quy định cắt giảm, đơn giản hóa là các Bộ: Tài chính; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Lao Động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tư pháp; Giao thông vận tải.
Bên cạnh đó, các bộ, ngành cũng quan tâm thực hiện rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đã có 07 bộ, cơ quan (gồm: Y tế; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Giao thông vận tải; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động – Thương binh và Xã hội) đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 924 quy định kinh doanh (gồm: 599 thủ tục hành chính; 34 chế độ báo cáo; 103 yêu cầu, điều kiện; 137 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 51 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành). Theo đó, các bộ nêu trên phải ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 166 VBQPPL (gồm 10 Luật, 6 Pháp lệnh; 62 Nghị định, 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 89 Thông tư, Thông tư liên tịch) để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa. 
 
Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2021 phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, cải cách toàn diện các quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu và đang trình Chính phủ Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để thể hóa 07 nội dung cải cách của Đề án.
Thông qua hoạt động thẩm định, Bộ Tư pháp và Tổ chức pháp chế các bộ, ngành đã chú trọng loại bỏ các quy định không cần thiết, không hợp lý, là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong quá trình thẩm định VBQPPL. Bộ Tư pháp cùng các bộ, ngành thông qua việc xây dựng chương trình xây dựng VBQPPL đã giảm 71 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật, Nghị định, trong đó, giảm được 35 nghị định và 36 thông tư. 
Thông qua hoạt động kiểm tra, rà soát VBQPPL, Bộ Tư pháp đã phát hiện và kiến nghị xử lý 01 văn bản trái pháp luật; tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục văn bản pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới (Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ) để xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, tập trung vào các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh; tổng hợp 2.004 kiến nghị, phản ánh về quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không phù hợp với thực tiễn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ra văn bản chỉ đạo bộ, ngành, địa phương xử lý
Bên cạnh việc cắt giảm các quy định hiện hành, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định mới, các bộ, ngành, địa phương cũng đã thúc đẩy mạnh mẽ cải cách việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Về cải cách việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp
Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021). Triển khai Đề án, Văn phòng Chính phủ đã tham mưu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ để thể chế hóa những nội dung đổi mới nêu trong Đề án, trọng tâm là: (i) số hóa hồ sơ giấy tờ là kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các cấp; (ii) đổi mới việc tổ chức quản lý kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc giải quyết và đơn giản hóa thủ tục hành chính; (iii) mở rộng tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính; (iv) nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ tại bộ phận một cửa; chuyển một, một số nhiệm vụ, công đoạn cho doanh nghiệp bưu chính công ích thực hiện; (v) đổi mới việc đánh giá thực hiện  thủ tục hành chính theo thời gian thực và dựa trên dữ liệu.
Đến nay, 59/63 địa phương tổ chức Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; 100% bộ, ngành, địa phương đã xây dựng và đưa vào vận hành cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; từng bước cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo diện mạo mới, thay đổi phương thức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và thanh toán trực tuyến đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện giúp gia tăng về giá trị tiền và số lượng hồ sơ điện tử được xử lý, thực hiện tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính trước khi triển khai trên môi trường điện tử, đánh giá, cải thiện chất lượng dịch vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Các bộ, ngành, địa phương đã tích hợp, cung cấp 226 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và 3.416 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (trong đó có 1.835 dịch vụ công trực tuyến dành cho doanh nghiệp). Một số bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác này như: Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế,  Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bình Phước, Lào Cai, Quảng Ninh, Tây Ninh, Tập đoàn điện lực Việt Nam,…
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022

Tại Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2021, Chính phủ cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong năm 2022 cần chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, Tập trung chỉ đạo, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được phê duyệt theo nguyên tắc một văn bản sửa nhiều văn bản và theo trình tự, thủ tục rút gọn; chậm nhất trong 6 tháng đầu năm 2022 phải hoàn thành đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 

Hai là, Tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh và quy định dự kiến ban hành trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng tham vấn quy định kinh doanh tại địa chỉ https://thamvanquydinh.gov.vn; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa hóa quy định kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành trước ngày 30 tháng 9 năm 2022.
Ba là, Cập nhật đầy đủ, chính xác, công khai kịp thời quy định kinh doanh (gồm quy định hiện hành và dự kiến ban hành), kết quả rà soát, chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa dự kiến trình phê duyệt, phương án đã được phê duyệt vào Cơ sở dữ liệu quy định kinh doanh.
Bốn là, Thực hiện tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Rà soát, nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia hình thành Hệ thống thông tin thống nhất về giải quyết thủ tục hành chính từ trung ương đến địa phương. Thiết lập kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 01 tháng 6 năm 2022, tại Bộ phận Một cửa cấp huyện từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 theo tiến độ Chính phủ giao tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021.
Năm là, Giao Văn phòng Chính phủ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về đánh giá chất lượng quản trị công trong cải cách quy định kinh doanh và thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; hoàn thành trong tháng 3 năm 2022. Theo dõi, đánh giá kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh và việc thực hiện thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương; định kỳ hàng quý giao ban với các bộ, ngành, địa phương, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 
Tạ Thị Thanh Thủy
Cục KSTTHC