Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2021

11/02/2022

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2021.

Theo Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong năm 2021.
 
Ảnh: NHNN năm thứ 6 liên tiếp dẫn đầu khối các bộ, ngành Trung ương về chỉ số Cải cách hành chính.
Nguồn: taichinhdoanhnghiep.net.vn

Một số kết quả năm 2021
Về đánh giá tác động, thẩm định quy định, TTHC: Trong năm 2021, NHNN đã tiến hành đánh giá tác động, thẩm định đối với 09 TTHC thuộc các lĩnh vực hoạt động tiền tệ, thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối quy định tại 07 văn bản quy phạm pháp luật. Việc đánh giá tác động được tiến hành trong giai đoạn dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thành trước khi gửi thẩm định. Nội dung thẩm định tập trung xem xét các tiêu chí, bao gồm: sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của TTHC và chi phí tuân thủ của TTHC đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí trong năm thấp nhất. Các đơn vị chủ trì soạn thảo thuộc NHNN đều chấp hành và thực hiện đúng quy định về đánh giá tác động TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp. Các TTHC nêu trên đã được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định.
Về công bố, công khai TTHC: Trong năm, NHNN đã ban hành 07 quyết định công bố TTHC, trong đó ban hành mới 02 TTHC; sửa đổi, bổ sung 11 TTHC; thay thế 02 TTHC; bãi bỏ 04 TTHC thuộc các lĩnh vực vực hoạt động tiền tệ, thành lập và hoạt động ngân hàng. Các quyết định công bố và nội dung TTHC trên đã được nhập kịp thời vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. NHNN đã thực hiện công bố, công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP và Nghị định 61/2018/NĐ-CP. Các TTHC sau khi được công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đều đã được kịp thời cập nhật trên các bảng công bố tại nơi tiếp nhận hồ sơ, đảm bảo thuận tiện cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu nội dung TTHC.
Về rà soát quy định, TTHC: Thực hiện Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC, rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN năm 2021 theo Quyết định số 71/QĐ-NHNN ngày 21/01/2021 của Thống đốc NHNN, các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chủ động tổ chức thực hiện rà soát, đơn giản hóa các quy định, TTHC tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do NHNN chủ trì soạn thảo. Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ, NHNN đã ban hành kế hoạch triển khai với mục tiêu trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020; đồng thời, giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Trong năm 2021, NHNN đã trình Chính phủ ký ban hành Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 của Chính phủ quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng và ban hành 03 thông tư để thực thi phương án đơn giản hóa 19 quy định, trong đó cắt giảm, đơn giản hóa 12 quy định TTHC, và 07 quy định yêu cầu điều kiện chiếm tỉ lệ; tiết kiệm 1.961.573.141 đồng, chiếm tỉ lệ 27,2% trên tổng số CPTT các quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.
NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1844/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 về phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN năm 2021. Theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, NHNN dự kiến cắt giảm được 5% trên tổng số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực hoạt động ngân hàng, cụ thể gồm nội dung cắt giảm, đơn giản hóa 27 quy định TTHC tại 07 Thông tư, 01 Nghị định do NHNN đầu mối xây dựng.
Thực hiện văn bản số 1104/TTg-KSTT ngày 25/8/2021 về việc triển khai xây dựng Đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính”, NHNN đã rà soát, xây dựng Phương án phân cấp trong giải quyết TTHC đối với 350 TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của NHNN và có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ. Theo kết quả rà soát và thống kê, NHNN đã thực hiện phân cấp 96 TTHC cho NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và đơn vị Vụ, Cục thuộc NHNN xử lý (chiếm gần 28%). NHNN tiếp tục xây dựng Phương án đề nghị phân cấp giải quyết TTHC đối với 17 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN trung ương cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.
Về kết quả giải quyết TTHC: Năm 2021, NHNN đã tiếp nhận 27.184 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ, trong đó có 26.395 hồ sơ mới tiếp nhận (có 14.501 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến); 789 hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua. Các hồ sơ giải quyết TTHC đều được NHNN tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy trình ISO, do đó, không phát sinh hồ sơ giải quyết quá hạn.
Triển khai Quyết định 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại NHNN giai đoạn 2021-2025. Thực hiện kế hoạch, các đơn vị thuộc NHNN đã rà soát để xây dựng phương án sửa đổi, bổ sung các quy định TTHC đáp ứng yêu mục tiêu tổ chức, cá nhân có thể thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính nơi thường trú hoặc đặt trụ sở doanh nghiệp; đã xây dựng Đề án để đồng bộ 2 hệ thống dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử; số hóa, điện tử hóa quy trình, thành phần hồ sơ, văn bản hình thành trong quá trình giải quyết TTHC và kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng hiệu suất làm việc.
Tính đến ngày 15/12/2021, Bộ phận Một cửa tại Trụ sở chính NHNN và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đã thực hiện tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân 24.685 hồ sơ TTHC. Việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ TTHC tại NHNN được thực hiện theo đúng quy định tại Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của NHNN.
 Về kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC: NHNN triển khai kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC theo đúng kế hoạch đề ra tại Quyết định số 48/QĐ-NHNN ngày 15/01/2021 của Thống đốc NHNN. Trong các đợt kiểm tra công tác CCHC, NHNN đã kiểm tra công tác kiểm soát TTHC trực tiếp tại một số NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố. Ngoài hình thức kiểm tra trực tiếp, NHNN cũng tiến hành kiểm tra thông qua báo cáo đối với toàn bộ các đơn vị về tình hình, kết quả triển khai các lĩnh vực kiểm soát TTHC tập trung vào các nội dung công bố, công khai, xử lý phản ánh kiến nghị và kết quả giải quyết TTHC. Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát TTHC; kịp thời đôn đốc, tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các đơn vị.
Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thống nhất đầy đủ, minh bạch cho hoạt động của TCTD; trọng tâm là hoàn thiện, ban hành các văn bản về cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa TTHC; hoàn thành đúng thời hạn kế hoạch xây dựng chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật của NHNN.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách quy định TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho các tổ chức tín dụng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đổi mới việc tổ chức cơ chế một cửa trong hoạt động giải quyết TTHC với mục tiêu tổ chức, cá nhân có thể thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính nơi thường trú hoặc đặt trụ sở tổ chức; số hóa, điện tử hóa quy trình, các thành phần hồ sơ, văn bản hình thành trong quá trình giải quyết TTHC và kết quả giải quyết TTHC.
Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số tại NHNN và Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán cung ứng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán an toàn, bảo mật, tiện ích, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng./.
Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính