Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Tài chính

11/02/2022

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách hành năm 2022 (Quyết định số 2488/QĐ-BTC) để kịp thời triển khai các nhiệm vụ trong tâm trong công tác cải cách hành chính ngành tài chính ngay từ đầu năm.

Về mục tiêu
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Tài chính nhằm mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đến hiện đại hoá hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Bộ Tài chính trong việc chủ trì, tham mưu giúp Chính phủ triển khai thực hiện công tác cải cách tài chính công, hướng đến việc xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính - tiền tệ; huy động, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính trong xã hội hiệu quả, công bằng; bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, giám sát tài chính.
 
Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Nguồn: tapchitaichinh.vn
 
Về một số nhiệm vụ trọng tâm
Trong công tác hoàn thiện thể chế, Bộ Tài chính tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính nhà nước, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy nền tài chính quốc gia phát triển lành mạnh; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm Bộ Tài chính xác định là đẩy mạnh cải cách TTHC, đặc biệt là TTHC liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC, số hóa kết quả giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau, đảm bảo đến năm 2025 có tối thiểu 80% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, trong số đó, ít nhất 80% TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%.
Kế hoạch xác định cụ thể các nhiệm vụ sau: Một là, tiếp tục tổ chức triển khai có kết quả Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025. Cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, kiên quyết loại bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh chủ quan, định tính, không rõ ràng, cản trở đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp để giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng tuân thủ TTHC, giảm hoạt động thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh kiểm tra thuế, hải quan và các hoạt động kiểm tra chuyên ngành khác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Hai là, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; đổi mới phương thức làm việc, thúc đẩy việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thông qua việc triển khai có hiệu quả Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/5/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Ba là, thực hiện các nhiệm vụ về triển khai Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 917/QĐ-BTC ngày 29/4/2021 của Bộ Tài chính. Tiếp tục tổ chức triển khai, vận hành hoạt động Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính và Bộ phận Một cửa tại các Tổng cục đảm bảo ổn định; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đảm bảo 100% đúng hạn cho cá nhân, tổ chức. Bốn là, đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC trong lĩnh vực tài chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết, đảm bảo nguyên tắc quản lý ngành, lãnh thổ, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
Bộ Tài chính chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện xây dựng Chính phủ điện tử ngành tài chính hướng tới Bộ Tài chính số, Bộ Tài chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm và nâng cao hiệu quả hoạt động toàn ngành thông qua Chính phủ số và các công cụ số hóa, góp phần đổi mới phương thức làm việc; xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở của ngành Tài chính đảm bảo tinh gọn, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính; tăng cường rà soát, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhằm mục tiêu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.
Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, Bộ đã đặt ra yêu cầu, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong tổ chức thực hiện cải cách hành chính lĩnh vực tài chính; đồng thời, xác định rõ kết quả đạt được, những nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân, chủ trì thực hiện, bố trí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các đơn vị trong ngành Tài chính.
Việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Tài chính thể hiện quyết tâm của Lãnh đạo Bộ trong việc tiếp tục duy trì thứ hạng của Bộ Tài chính là một trong các bộ, cơ quan dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính./.
 
Lê Hồng Quang, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính