Một số kết quả nổi bật về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh năm 2021 của Bộ Tài chính

11/02/2022

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Bộ Tài chính tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật trong năm 2021.

Công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh luôn được Lãnh đạo Bộ Tài chính xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm và quan tâm, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ: Đánh giá tác động TTHC, công bố công khai TTHC, giải quyết TTHC, rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Tài chính và Cổng Dịch vụ công quốc gia....
 
Bộ Tài chính chú trọng cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan. Nguồn: thuonggiaonline.vn

Thứ nhất, về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, Bộ Tài chính đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ theo quy định tại các văn bản về kiểm soát TTHC. Bộ Tài chính đã tập trung xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021, đồng thời, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác kiểm soát TTHC. Trong năm 2021 đã thực hiện đánh giá tác động đối với 329 TTHC tại 14 dự thảo văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ. Trên cơ sở đó, đã lựa chọn các phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý. Bộ đã ban hành 09 Quyết định công bố đối với 332 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó đã ban hành mới 115 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế 19 TTHC; hủy bỏ, bãi bỏ 198 TTHC trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, Bộ đã thực hiện cập nhật đầy đủ các TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Hiện nay bộ TTHC của Bộ Tài chính là 896 TTHC và Bộ đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 533/896 TTHC (đạt tỉ lệ gần 60%).  Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 346/533 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 64,92% (vượt hơn 10% so với yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP các năm 2020, 2021 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ), trong đó: Tổng cục Thuế 150 DVCTT, Tổng cục Hải quan 72 DVCTT, Kho bạc nhà nước 07 DVCTT, Ủy ban chứng khoán nhà nước 36 DVCTT, Cơ quan Bộ Tài chính 56 DVCTT. Triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành danh mục 290 chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý và điện tử hóa 230/290 chế độ báo cáo, đạt tỷ lệ 71,39% đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, trong năm 2021, Bộ Tài chính tiếp tục vận hành mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại trụ sở cơ quan Bộ ổn định và hiệu quả. Lũy kế từ ngày 15/12/2020 đến ngày 15/12/2021, Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính đã tiếp nhận 1210 hồ sơ TTHC thuộc 05 lĩnh vực (bảo hiểm, kế toán – kiểm toán, tin học, giá, tài chính ngân hàng) và đã trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 970 hồ sơ đảm bảo 100% đúng hạn; số hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 240 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Đồng thời, Bộ Tài chính đã tích cực triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết 68/NQ-CP như: thống kê quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, rà soát, chuẩn hóa dữ liệu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh. Đã triển khai thực hiện rà soát, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC...
Thứ hai, về cải thiện môi trường kinh doanh theo các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 04/01/2021 về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP. Theo đó, Bộ Tài chính tiếp tục được giao chủ trì cải thiện 03 chỉ số: (i) Chỉ số nộp thuế; (ii) Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới và (iii) Chỉ số vốn hóa thị trường chứng khoán. Kết quả đánh giá Chỉ số Đổi mới sáng tạo năm 2021 của Việt Nam do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đánh giá thì 02 chỉ số liên quan tới Bộ Tài chính đều tăng hạng, cụ thể: (i) Chỉ số Giá trị vốn hóa các công ty niêm yết đạt 55,8 điểm qua đó tăng 01 bậc so với đánh giá năm 2020 (từ vị trí 32 lên vị trí 31) và tăng 10 bậc so với năm 2019 (từ vị trí 41 lên vị trí 31); (ii) Chỉ số Mức thuế quan áp dụng bình quân gia quyền/tất cả các sản phẩm đạt 1,7 điểm qua đó tăng xếp hạng 61 bậc (từ vị trí 82 lên vị trí 21) so với năm 2020 và tăng 40 bậc so với năm 2021 (từ vị trí 61 lên vị trí 21). Năm 2021, Ngân hàng Thế giới (WB) chưa công bố báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Business) đánh giá kết quả cải thện chỉ số thuế và giao dịch thương mại qua biên giới. Tuy nhiên, các lĩnh vực thuế, hải quan tiếp tục triển khai nhiều giải pháp cải cách và đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, số lượng TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 là 182/304. Đã triển khai về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và hoàn thành việc tích hợp 150 thủ tục thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/; mở rộng dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân tại 63 tỉnh, thành phố với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tính đến 05/12/2021 đã có hơn 90.000 giao dịch nộp thuế đất với tổng số tiền trên 422 tỷ đồng... Trong lĩnh vực hải quan, đã cung cấp 215/237 DVCTT mức độ 3 và 4, chiếm gần 91% tổng số TTHC , trong đó có 209 TTHC đã được cung cấp DVCTT ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 88%), cho phép người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến thông qua mạng Internet; có 235 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia. Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng cơ quan Hải quan làm đầu mối kiểm tra chuyên ngành; các bộ, ngành thực hiện hậu kiểm, nhằm đơn giản quy trình, thủ tục, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin, áp dụng thực chất nguyên tắc quản lý rủi ro, giảm đầu mối tiếp xúc của doanh nghiệp, cắt giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa nhập khẩu. Trên cơ sở Quyết định số 38/QĐ-TTg , Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu để thể chế hóa 7 nội dung cải cách hoạt động KTCN tại cửa khẩu.
Trong năm 2022, Bộ Tài chính đề ra một số định hướng, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cải thiện các chỉ số thuộc lĩnh vực tài chính trong đánh giá xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam; tiếp tục nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Rà soát và đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ, trong đó tập trung vào nghiên cứu giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện TTHC liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án “Đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam” theo yêu cầu của Chính phủ; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để tiếp tục thực hiện rà soát, cắt giảm các khoản phí, lệ phí để giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của Bộ Tài chính.
Kết quả nổi bật nêu trên góp phần đóng góp vào kết quả chung của toàn ngành tài chính với nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho phát triển, phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp./.

Lê Hồng Quang, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính