Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 03/NQ-CP

11/02/2022

Ngày 28/01/2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký Quyết định số 33/QĐ-VPCP phê duyệt Kế hoạch của Văn phòng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 03/NQ-CP.


 
Kế hoạch được ban hành với mục tiêu: (i) Phân định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ Văn phòng Chính phủ được giao tại Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02 và Nghị quyết số 03; (ii) Kịp thời nắm bắt, tổng hợp các vấn đề mới, các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các Nghị quyết để tham mưu, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp xử lý và tập trung ưu tiên chỉ đạo, điều hành.
Kế hoạch xác định 06 nhóm nhiệm vụ cụ thể, gồm:
Thứ nhất, nhóm nhiệm vụ “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”
Văn phòng Chính phủ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định: Phê duyệt Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quy định về Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh; quy định về đánh giá chất lượng quản trị công trong cải cách quy định kinh doanh và thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công; ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và Quyết định số 23/2018/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg.
Thứ hai, nhóm nhiệm vụ “Tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh”
Văn phòng Chính phủ chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021; thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022, tại Bộ phận Một cửa cấp huyện từ ngày 01/12/2022; triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025. Tổ chức giao ban với các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh và việc thực hiện TTHC tại bộ, ngành, địa phương.
Thứ ba, nhóm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các chỉ tiêu về cải cách TTHC, xây dựng Chính phủ điện tử
Đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, thanh toán trực tuyến, đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ TTHC của bộ, ngành, địa phương trên Cổng dịch vụ công quốc gia; xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng bảo đảm chỉ tiêu theo yêu cầu của Nghị quyết số 01/NQ-CP.
Thứ tư, nhóm nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ
Bao gồm các nhiệm vụ: Khảo sát, đánh giá và công bố thường niên Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI); tổ chức hội nghị đối thoại giữa các cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.
Thứ năm, nhóm nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện các Nghị quyết
Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp, đôn đốc việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết  số 01, Nghị quyết số 02 và việc thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan liên quan triển khai Hệ thống theo dõi, đánh giá, giám sát việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua dữ liệu số, kịp thời phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng Báo cáo định kỳ tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02 của Văn phòng Chính phủ, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thứ sáu, nhóm nhiệm vụ truyền thông về kết quả thực hiện Nghị quyết
số 01, Nghị quyết số 02 và Nghị quyết số 03 của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương
Tổ chức các hoạt động truyền thông về công tác chỉ đạo của Chính phủ, việc tổ chức thực hiện và tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01, Nghị quyết số 02, Nghị quyết số 03 của Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương dưới nhiều hình thức khác nhau.
Tổ chức thực hiện Kế hoạch, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao: (1) Các Vụ, Cục, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu các nội dung của các Nghị quyết và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch để theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ; thẩm tra thủ tục, hồ sơ và dự thảo văn bản, đề án được giao tại các Nghị quyết do bộ, cơ quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ. Giao Vụ Kinh tế tổng hợp chủ trì báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 tại các phiên họp thường kỳ Chính phủ; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh. Giao Cục Kiểm soát thủ tục hành chính xây dựng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Chính phủ được giao tại Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02; chủ trì báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và tháng 12; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh. Giao Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ truyền thông về kết quả thực hiện các Nghị quyết./.
Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính