Bộ Tài chính triển khai bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

30/09/2022

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 06 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (Bộ chỉ số).  

Kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 1507/QĐ-BTC, nhằm phục vụ Lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đánh giá chi tiết chất lượng phục vụ của từng đơn vị trong ngành Tài chính, từng công chức, người lao động đối với người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu đơn vị trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật công chức, viên chức, người lao động.
 
Bộ Tài chính triển khai đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp đến các đơn vị thuộc Bộ. Ảnh LHQ

Đối tượng được đánh giá là hệ thống các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Kho bạc Nhà nước), các Vụ, Cục thuộc Bộ và bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Bộ. Việc đánh giá được xác định trên 05 nhóm chỉ số: Công khai, minh bạch; Tiến độ, kết quả giải quyết công việc; Số hóa hồ sơ; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Mức độ hài lòng. Dữ liệu phân tích dựa trên thời gian thực gồm 05 nguồn: (1) Dữ liệu đồng bộ hồ sơ và thống kê tình hình xử lý hồ sơ từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; (2) Dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; (3) Dữ liệu thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đánh giá sự hài lòng, phản ánh, kiến nghị,... trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh; (4) Dữ liệu báo cáo kiểm soát TTHC trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; (5) Dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ các hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia (dân cư, đăng ký doanh nghiệp,...), Cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Kết quả đánh giá được Công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính làm căn cứ xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.
Để tổ chức thực hiện có hiệu quả, Bộ Tài chính đã giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cụ thể:
Thứ nhất, đối với Văn phòng Bộ, thực hiện kiểm soát chất lượng, phối hợp với đơn vị trình Bộ ban hành quyết định công bố, công khai TTHC đúng quy định của pháp luật; đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ rà soát, chuẩn hóa TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; tổ chức lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng đối với công chức tại Bộ phận Một cửa và chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý số liệu đánh giá do Văn phòng Chính phủ công bố để kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ giải pháp triển khai thực hiện.
Thứ hai, Cục Tin học và Thống kê tài chính chủ trì, phối hợp và hướng dẫn các đơn vị có liên quan đồng bộ dữ liệu hồ sơ, thống kê tình hình xử lý hồ sơ giải quyết TTHC từ Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia; cung cấp dữ liệu thống kê số lượng dịch vụ công có phát sinh hồ sơ, có phát sinh hồ sơ trực tuyến, có yêu cầu về nghĩa vụ tài chính, có thanh toán trực tuyến, triển khai kết nối chia sẻ dữ liệu dân cư; dữ liệu đánh giá sự hài lòng xử lý phản ánh, kiến nghị,… trên Cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống của ngành tài chính và thực hiện kết nối dữ liệu được chia sẻ từ các hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia (dân cư, đăng ký doanh nghiệp,...), Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
Thứ ba, các cơ quan, đơn vị khác thuộc Bộ chủ trì, xây dựng và trình ban hành Quyết định công bố TTHC và thực hiện đăng tải, công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia đúng quy định tại các Nghị định của Chính phủ về kiểm soát TTHC và Quyết định số 316/QĐ-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ Tài chính ban hành quy chế công bố, niêm yết và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính; thực hiện cập nhật tình trạng hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đúng thời gian quy định, đồng bộ dữ liệu trên Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính và Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện giải quyết TTHC qua phương thức điện tử; tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức kịp thời, đảm bảo đúng thời gian quy định tại Quyết định số 452/QĐ-BTC ngày 02/4/2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Đồng thời, giao các cơ quan: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai tới các đơn vị ngành dọc.
Kế hoạch hành động thể hiện quyết tâm của Lãnh đạo Bộ Tài chính trong đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp./.
Lê Hồng Quang, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính