Kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 của Bộ Quốc phòng

27/09/2022

Theo Báo cáo số 3163/BC-BQP ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Bộ Quốc phòng, trong quý III năm 2022, công tác cải cách hành chính đã được Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đã đạt được nhiều kết quả đáng được ghi nhận

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện thông qua nhiều hình thức phù hợp thực tiễn, như: Sinh hoạt tập trung, giao ban, hội ý, sinh hoạt Hội đồng quân nhân, viết tin, bài  ... qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nội dung cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử.
Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được chú trọng, cụ thể: Ban hành Chỉ thị về công tác phối hợp trong xây dựng văn bản QPPL có quy định TTHC (Chỉ thị số 78/CT-BQP ngày 13/7/2022); hoàn thiện phương án đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC giai đoạn 2021 – 2025, quan tâm bố trí nhân sự, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho Bộ phận Một cửa. Trong Quý đã tiếp nhận 56.906 hồ sơ, đã giải quyết 56.388 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.
Xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Bộ đã triển khai đường truyền số liệu quan sự đến 100% đầu mối cơ quan, đơn vị cấp bộ (đơn vị thuộc Bộ), 67,5% cơ quan, đơn vị cấp II và 24,3% đơn vị cấp III; triển khai chia sẻ, kết nối một số ứng dụng thông qua hệ thống LGSP, như: Không gian làm việc số, họp trực tuyến, quản lý theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc; tiếp tục triển khai ứng dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, như: Phần mềm Thư điện tử quân sự với 33.900 tài khoản; phần mềm quản lý, theo dõi, xếp hạng CPĐT các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ với các công cụ trực quan, phần mềm Hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành…
Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch tại một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt; việc nghiên cứu, dự báo, đề xuất xây dựng văn bản QPPL để phù hợp với tình hình thực tế chưa thường xuyên. Nguyên nhân là do cấp Ủy, Chỉ huy một số cơ quan, đơn vị chưa đề cao trách nhiệm; năng lực, kinh nghiệm của cán bộ được phân công thực hiện công tác CCHC, xây dựng CPĐT ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế.
Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, Bộ đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2022, đó là: Tiếp tục phấn đấu hoàn thành Kế hoạch CCHC năm 2022; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; ban hành Thông tư quy định về Quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng (thay thế Thông tư số 66/2021/TT-BQP); hoàn thiện hành lang pháp lý về phòng thủ dân sự, quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng; tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ về cải cách TTHC, xây dựng Chính phủ điện tử; thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác tổ chức, nhân sự; thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành quản lý ngân sách tài chính, tài sản./.
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính