Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025

30/09/2022

Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: daibieunhandan.vn
Đây là nhiệm vụ Văn phòng Chính phủ được giao tại Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC ngày 06/4/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Để huy động sự tham gia của các bộ, cơ quan, địa phương trong quá trình xây dựng và triển khai Kế hoạch, Văn phòng Chính phủ đã có Quyết định số 449/QĐ-VPCP ngày 11/7/2022 thành lập Tổ công tác xây dựng và triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022-2025, gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng một số bộ, cơ quan và địa phương. Quá trình triển khai xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch, Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương và thành viên Tổ công tác. Ý kiến của các bộ, cơ quan, địa phương và thành viên Tổ công tác được tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ.
1. Phạm vi
Phạm vi thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC tại Kế hoạch, gồm: TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước; TTHC nội bộ trong 01 bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh. Các TTHC không thuộc phạm vi của Kế hoạch là: TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính; thủ tục xử lý vi phạm hành chính, thủ tục thanh tra và TTHC có nội dung bí mật nhà nước và chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.
2. Mục tiêu, yêu cầu
Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể về thời hạn hoàn thành thống kê và công bố, công khai TTHC nội bộ (lần đầu); thời hạn hoàn thành rà soát, phê duyệt, thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và TTHC nội bộ trong 01 bộ, cơ quan, địa phương. Theo đó, chia ra 02-03 đợt rà soát, bảo đảm đến năm 2025 các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thành việc rà soát, phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ, đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.
Yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương xác định rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ là một trong những nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm. Kết quả triển khai Kế hoạch này là một trong các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC của các bộ, cơ quan, địa phương trong giai đoạn 2022 - 2025. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, thống nhất, khoa học các công việc cụ thể được giao tại Kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra. Tiêu chí, cách thức, quy trình thống kê, công bố, công khai, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và TTHC nội bộ trong 01 bộ, cơ quan, địa phương thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.
3. Nội dung nhiệm vụ
Kế hoạch xác định các nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm chủ trì, phối hợp, thời hạn hoàn thành và các sản phẩm kèm theo, gồm:
- Xây dựng tài liệu, công cụ, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, ban hành Kế hoạch của từng bộ, cơ quan, địa phương, gồm: (i) Xây dựng văn bản hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng Kế hoạch; hướng dẫn thực hiện thống kê, công bố, công khai, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ; (ii) Nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; phát triển tính năng rà soát TTHC nội bộ trên các hệ thống thông tin của Văn phòng Chính phủ để đáp ứng yêu cầu triển khai Kế hoạch; (iii) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thống kê, công bố, công khai, rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ cho các bộ, cơ quan, địa phương; (iv) Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 của bộ, cơ quan, địa phương. Các nhiệm vụ này hoàn thành trong quý IV năm 2022 để tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện việc thống kê, rà soát TTHC nội bộ.
- Thống kê, công bố, công khai TTHC nội bộ. Nhiệm vụ này hoàn thành trong tháng 3 năm 2023 để xác định phạm vi các bộ, cơ quan, địa phương cần thực hiện rà soát và đơn giản hóa. Riêng đối với các TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, bộ, cơ quan, địa phương phải công khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.
- Tổ chức rà soát, phê duyệt, thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Thời hạn hoàn thành theo các mốc thời gian khác nhau do tính chất của TTHC nội bộ được xác định tại Kế hoạch là trọng tâm hay không trọng tâm; đồng thời với các TTHC không trọng tâm thì giao quyền chủ động cho bộ, cơ quan trong việc rà soát, miễn bảo đảm về tỷ lệ rà soát và tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa theo thời hạn xác định phù hợp với mục tiêu đề ra.
- Tổ chức rà soát, phê duyệt, thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong từng bộ, cơ quan ngang bộ và từng tỉnh. Với TTHC nội bộ trong từng bộ, cơ quan, địa phương, Kế hoạch giao quyền chủ động trong việc phê duyệt và thực thi theo thẩm quyền, chỉ đưa ra yêu cầu về tỷ lệ rà soát, tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa theo thời hạn cụ thể.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ, ngoài các nội dung nhiệm vụ bắt buộc thực hiện theo Kế hoạch, căn cứ tình hình thực tế tại bộ, cơ quan, địa phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong từng đơn vị thuộc bộ, cơ quan mình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong từng sở, ngành và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh, nội bộ trong UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND cấp huyện) và UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh, xác định cụ thể tại Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 của bộ, cơ quan, địa phương. Các bộ, cơ quan, địa phương vận dụng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để thống kê, công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong từng đơn vị thuộc bộ, cơ quan, trong từng sở, ngành và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh, trong UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Đặc  biệt, đối với TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, Kế hoạch cũng xác định 59 TTHC trọng tâm ưu tiên trên 12 lĩnh vực, cụ thể gồm: Quản lý ngân sách nhà nước; Quản lý tài sản công; Quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài nguyên; Quản lý đầu tư công; Quản lý, sử dụng vỗn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Tổ chức bộ  máy; Cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức chính quyền địa phương; Thi đua, khen thưởng; Quản lý đất đai; Quản lý điều hành chính sách điện năng; Giao thông đường bộ. Các TTHC này cần hoàn thành việc rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa trước ngày 01 tháng 10 năm 2023.
Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra các yêu cầu, xác định trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương để bảo đảm tính hiệu quả, khả thi trong quá trình triển khai thực hiện. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và tổng hợp vướng mắc của các bộ, cơ quan, địa phương, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.
Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính