Một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách, kiểm soát TTHC của Bộ Tài chính 09 tháng năm 2022

30/09/2022

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách TTHC và hiện đại hoá gắn với chuyển đổi số mang lại nhiều kết quả nổi bật.

Sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính từ phương thức quản lý dựa trên giấy tờ sang phương thức quản lý hiện đại, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Hiệu quả mang lại giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, được cộng đồng doanh nghiệp, xã hội ghi nhận.
 
Bộ Tài chính tăng cường đối thoại trong lĩnh vực tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Ảnh LHQ
Trong năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản QPPL cắt giảm 129 TTHC; đơn giản hoá 174 TTHC. Hiện nay, tổng số TTHC còn hiệu lực là 821 TTHC, trong đó, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Đồng thời, đã hoàn thành kết nối, tích hợp 296/821 DVCTT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bộ Tài chính tiếp tục vận hành ổn định, hiệu quả Bộ phận Một cửa, xây dựng Hệ thống thông tin một cửa Bộ Tài chính, triển khai số hoá hồ sơ tại Bộ phận Một cửa từ tháng 6/2022. Thông qua đó, đã cung cấp nhiều tiện ích, thay đổi phương thức giải quyết, giúp giảm thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. Ngoài ra Bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá tác động TTHC, công bố công khai TTHC, niêm yết TTHC và niêm yết nội dung, địa chỉ phản ánh kiến nghị về quy định hành chính; công tác giải quyết TTHC đúng thời gian quy định; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa nhiều TTHC, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Tài chính và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời chú trọng công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC... 
Triển khai mục tiêu cải cách TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1507/QĐ-BTC ngày 29/7/2022 ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 766/QĐ-BTC ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử và Công văn số 8118/BTC-VP ngày 16/8/2022 về việc triển khai Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; Quyết định số 1865/QĐ-BTC ngày 13/9/2022 phê duyệt Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Bộ Tài chính; Quyết định số 1866/QĐ-BTC ngày 13/9/2022 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC của Bộ Tài chính.
Thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số về môi trường kinh doanh, đạt mục tiêu Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã triển khai các giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan. Đến nay, đã có 99,9% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử; 99,3% doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử và 99% doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử. Bộ đã triển khai cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trong phạm vi toàn quốc và vận hành Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài, triển khai ứng dụng thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động, tạo điều kiện cho các nhà cung cấp nước ngoài thực hiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế, giúp cho công tác quản lý thuế ngày một hiệu quả hơn. Trong lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính đã phát triển và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin tạo nhiều thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, hướng tới xây dựng mô hình Hải quan thông minh. Đã có 99,7% doanh nghiệp tham gia hệ thống VNACCS/VCIS; 13 Bộ, ngành tham gia kết nối với 249 TTHC được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia; triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, tăng cường hiệu quả giám sát của cơ quan hải quan, giúp giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các TTHC trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thay đổi căn bản phương thức quản lý kiểm tra chuyên ngành, hải quan.
Để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, hoàn thành các mục tiêu đặt ra, Bộ Tài chính tiếp tục có những định hướng đổi mới, đẩy mạnh cải cách TTHC trong thời gian tới, tập trung vào các nội dung sau:
Một là, cải cách TTHC theo hướng thực chất, lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm, thúc đẩy, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh; nghiên cứu, đề xuất các phương án cắt giảm và đơn giản hóa TTHC, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.
Hai là, lấy cải cách, nâng cao chất lượng thể chế tài chính đồng bộ, hiện đại là điều kiện tiên quyết thúc đẩy sự phát triển của ngành tài chính, tạo cơ sở pháp lý cho cải cách TTHC và hiện đại hoá. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá tác động TTHC, tham gia ý kiến đối với TTHC quy định trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tiếp nhận, nghiên cứu và đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC lĩnh vực tài chính, thông qua tăng cường đối thoại, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp, nhất là các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp như thuế, hải quan.
Ba là, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Quyết định số 1865/QĐ-BTC ngày 13/9/2022 phê duyệt Đề án Đổi mới việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa Bộ Tài chính và Quyết định số 1866/QĐ-BTC ngày 13/9/2022 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính.
Bốn là, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; thực hiện tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tài chính với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; đổi mới phương thức làm việc, thúc đẩy việc thực hiện TTHC, chế độ báo cáo trên môi trường điện tử; kết nối, chia sẻ dữ liệu, hướng tới mục tiêu xây dựng nền tài chính số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành tài chính./.
                              Lê Hồng Quang, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính