Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02 của Văn phòng Chính phủ trong quý III năm 2019

20/09/2019

Các nhiệm vụ liên quan đến cải cách, kiểm soát TTHC, thường trực Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ trong quý III được triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


 
Kết quả đạt được
Văn phòng Chính phủ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Quyết định số 985/QĐ-TTg, Chỉ thị số 30/CT-TTg và Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong quý III năm 2019, có thêm 06  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, nâng tổng số địa phương đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công để tiếp nhận và giải quyết TTHC lên 54/63 địa phương. Văn phòng Chính phủ đã báo cáo Lãnh đạo Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan ngành dọc triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công và đang phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định. Đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan lựa chọn các TTHC thực hiện liên thông giữa các bộ, ngành và TTHC liên thông tại địa phương.
Triển khai nhiệm vụ xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia, Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, chuẩn hoá 7.517 dữ liệu TTHC và nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC nâng cấp; rà soát, cập nhật "Bộ câu hỏi và trả lời về những vấn đề thường gặp trong giải quyết TTHC"; lựa chọn 07 dịch vụ công với số lượng đối tượng tuân thủ lớn, số hồ sơ phát sinh nhiều để phối hợp với các bộ, cơ quan rà soát, đơn giản hoá quy trình nghiệp vụ, nâng cấp hệ thống để tích hợp, chuẩn bị đưa vào thử nghiệm, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc.
Với vai trò cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của Hội đồng tổng hợp ý kiến của các địa phương và tổng hợp kết quả khảo sát, đánh giá tại 06 tỉnh, thành phố, xây dựng Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC 2019, dự kiến công bố trong quý IV năm 2019. Bên cạnh đó, đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tham gia ý kiến về Báo cáo đánh giá cải cách lĩnh vực thuế năm 2019. Đã tiếp nhận và chuyển phản ánh, kiến nghị của 06 Hiệp hội về khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định, TTHC và gửi các bộ, ngành liên quan xem xét, trả lời.
Thực hiện nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ triển khai Nghị quyết, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện, trình lãnh đạo Chính phủ cho ý kiến về Nghị định quy định việc thực hiện các TTHC theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Nghị định quy định TTHC thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; đã phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ cho phép sửa đổi Nghị định số 116/2017/NĐ-CP theo hướng kiểm tra theo kiểu loại đối với ô tô nhập khẩu và tăng cường hậu kiểm nhằm giảm bớt TTHC, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
          Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức làm việc với 13 bộ, cơ quan ngang bộ quản lý điều kiện kinh doanh và quản lý chuyên ngành để đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh theo Báo cáo độc lập của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành theo ý kiến đề xuất của Bộ Tài chính. Đồng thời, đã làm việc với 08 địa phương khu vực phía Bắc về việc triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách TTHC. Tổ công tác đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh, danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành và xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách TTHC.
 
Nhiệm vụ trong quý IV năm 2019
Tập trung tham mưu tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, trọng tâm là rà soát, cắt giảm thực chất TTHC, điều kiện kinh doanh, danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách, kiểm soát TTHC tại các bộ, ngành, địa phương. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn 2020-2025, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1 năm 2020. Tổ chức tốt việc đưa vào thử nghiệm, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia trong quý IV năm 2019.
Tập trung hoàn thiện và tổ chức công bố Báo cáo đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2019. Nghiên cứu, đề xuất cải cách cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo yêu cầu của Nghị quyết; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia ý kiến đối với cơ chế, chính sách, TTHC tại dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Duy trì đều đặn và có hiệu quả, thực chất việc đối thoại giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giúp cải thiện môi trường kinh doanh.  
Nâng cao chất lượng thẩm tra dự thảo văn bản, đề án được giao tại các Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia do bộ, cơ quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết. Kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện Nghị quyết. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020./.

Nguyễn Thị Trà Lê,
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính