Thống kê, cập nhật đầy đủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vào Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh

14/12/2021

Đó là đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đối với Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 68/NQ-CP) và các đơn vị thuộc các bộ, cơ quan tại cuộc họp trực tuyến ngày 08 tháng 12 năm 2021 giữa Cục Kiểm soát thủ tục hành chính với Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Họp trực tuyến đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh. Hệ thống được phát triển từ phần mềm thống kê, rà soát https://nq68.baocaochinhphu.gov.vn, với hai hợp phần gồm: Cơ sở dữ liệu quy định kinh doanh (https://quydinhkinhdoanh.gov.vn) và Cổng tham vấn quy định kinh doanh (https://thamvanquydinh.gov.vn).
So với phần mềm cũ, Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh đã chỉnh sửa và bổ sung nhiều chức năng mới để hỗ trợ người dùng. Nhờ đó, các bộ, cơ quan có thể quản lý các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo thời gian thực; quản lý việc cập nhật, công khai kịp thời, chính xác các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong các văn bản đang có hiệu lực thi hành cũng như việc cập nhật các quy định kinh doanh dự kiến ban hành trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tính chi phí tuân thủ, rà soát các quy định kinh doanh và tham vấn phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và quy định kinh doanh dự kiến ban hành; theo dõi, đánh giá kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đồng thời, doanh nghiệp, người dân có thể tra cứu, tìm kiếm các quy định kinh doanh; tham gia góp ý đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, quy định kinh doanh dự kiến ban hành trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; gửi vướng mắc, đề xuất về các quy định kinh doanh và theo dõi, giám sát nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước trong cải cách các quy định, cải thiện môi trường kinh doanh.
 
Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh


Để chuẩn bị báo cáo Thủ tướng Chính phủ chính thức đưa Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh vào vận hành, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức tập huấn cho các bộ, cơ quan sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh trong hai ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2021. Tiếp đó, ngày 26/11/2021, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký Công văn số 8677/VPCP-KSTT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:
Một là, Rà soát, cập nhật đầy đủ, chính xác các danh mục gồm: Danh mục lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh;
Hai là, Rà soát, bổ sung đầy đủ các trường dữ liệu còn thiếu đối với quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được chuyển đổi từ phần mềm thống kê, rà soát sang Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh; 
Ba là, Cập nhật đầy đủ, chính xác các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang có hiệu lực thi hành (bao gồm cả các quy định đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ, hủy bỏ) trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (đối với các bộ, cơ quan chưa trình) và thực thi theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định các phương án đã được phê duyệt theo yêu cầu tại Công văn số 7417/VPCP-KSTT ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ;
Bốn là, Cập nhật đầy đủ, chính xác quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh dự kiến ban hành trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kết quả rà soát, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tổ chức tham vấn ý kiến các hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia về các quy định dự kiến ban hành; phương án cắt giảm, đơn giản hóa và phản hồi vướng mắc, đề xuất của các hiệp hội, doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh;
Năm là, Căn cứ kết quả nhập liệu trên Hệ thống, cung cấp đầy đủ, chính xác số liệu về tình hình, kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thông qua các Biểu mẫu Báo cáo thống kê (như: Báo cáo tổng hợp số liệu thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định kinh doanh hiện hành; Báo cáo tổng hợp số liệu cắt giảm số quy định và chi phí tuân thủ quy định kinh doanh hiện hành; Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh; Báo cáo tổng hợp số văn bản hiện hành có quy định kinh doanh; Báo cáo tổng hợp số dự thảo văn bản có quy định kinh doanh; Báo cáo tổng hợp kết quả thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh…).
Tại cuộc họp, Cục trưởng Ngô Hải Phan thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan khẩn trương rà soát, thống kê, cập nhật đầy đủ, chính xác các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong các văn bản đang có hiệu lực thi hành; các quy định dự kiến ban hành trong các dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật và cập nhật kết quả rà soát, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Trên phần mềm cũ, các bộ, cơ quan đã cập nhật 6.119 quy định hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh (bao gồm: 2.545 thủ tục hành chính; 2.750 yêu cầu điện kiện; 461 chế độ báo cáo; 352 tiêu chuẩn, quy chuẩn, 11 quy định kiểm tra chuyên ngành), tuy nhiên, chỉ có 4.124 quy định đã được chuyển sang Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh (bao gồm: 2.018 thủ tục hành chính; 1.721 yêu cầu, điều kiện; 385 chế độ báo cáo) do một số thay đổi trên phần mềm mới. Do đó, các bộ, cơ quan ngoài nhiệm vụ rà soát dữ liệu được chuyển từ phần mềm cũ sang phần mềm mới, cũng cần tiếp tục cập nhật bổ sung những quy định chưa được chuyển, những quy định chưa cập nhật hay cập nhật thiếu như nhóm quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; kiểm tra chuyên ngành; quy định cấm. Đồng thời, tiếp tục cập nhật các quy định đang có hiệu lực thi hành từ 31/5/2020 đến nay (theo thống kê của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính có khoảng 12 Luật; 126 Nghị định và 35 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và  gần 500 Thông tư có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh) để tính tỉ lệ cắt giảm, đơn giản hóa; cập nhật các quy định dự kiến ban hành trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tham vấn hiệp hội, doanh nghiệp và cập nhật các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để theo dõi quá trình thực thi phương án .
Đến nay, đã có 07 bộ, cơ quan trình phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh (gồm: Y tế, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước). Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 05 Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với 666 quy định kinh doanh và đề xuất sửa đổi, bổ sung 112 văn bản quy phạm pháp luật (gồm: 08 Luật, 45 Nghị định, 03 Quyết định của Thủ tướng, 53 Thông tư và 03 Thông tư liên tịch), gồm các Quyết định: số 1661/QĐ-TTg ngày 04/10/2021, số 1963/QĐ-TTg ngày 22/11/2021, số 1844/QĐ-TTg ngày 02/11/2021, số 1977/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 và số 1994/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 phê duyệt phương án đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan (gồm: Y tế, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước). 02 Phương án đang được thẩm tra là phương án của Bộ Nông nghiệp, Phát triển nông thôn và của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 
Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động
kinh doanh trình Thủ tướng Chính phủ

Các Bộ chưa trình phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được đề nghị khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phương án đề xuất và cập nhật đầy đủ các biểu rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Cùng những đề nghị trên, Cục trưởng Ngô Hải Phan cũng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ và đồng hành cùng các bộ, cơ quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, kịp thời chuẩn bị báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.
 
Tạ Thị Thanh Thủy.
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính