Bình Phước quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính quyền số (08/02/2021)

Thời gian qua, tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả trong công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cao Bằng triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2021 (08/02/2021)

Ngày 19/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Đồng Tháp lựa chọn các thủ tục hành chính để thực hiện rà soát, đánh giá trọng tâm trong năm 2021 (08/02/2021)

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2021.

Bắc Giang ban hành kế hoạch thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 (01/02/2021)

Ngày 22/01/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 280/KH-UBND thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021.

Bắc Giang thực hiện nghiêm đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020 (01/02/2021)

Thực hiện quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2020 nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Bắc Kạn tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (01/02/2021)

UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 theo chỉ đạo tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

Thừa Thiên Huế thực hiện có hiệu quả công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (01/02/2021)

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường mạng năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị để thực hiện có hiệu quả công tác này.

Thừa Thiên Huế báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo (01/02/2021)

Thưc hiện chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh
 

UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo chấn chính, khắc phục hạn chế trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính (01/02/2021)

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nêu tại Báo cáo số 152/BC-ĐKT ngày 31/12/2020 của Đoàn Kiểm tra của UBND tỉnh.

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của tỉnh Kon Tum (26/01/2021)

Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Các tin đã đưa ngày: