Hải Phòng ban hành Quy chế tạo điều kiện để Trung tâm Dữ liệu thành phố vận hành hiệu quả

08/07/2021

UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống Trung tâm Dữ liệu thành phố Hải Phòng (theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND).

 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Quy chế gồm 3 Chương, 27 Điều quy định về nguyên tắc quản ký, vận hành, kết nối, khai thác sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Hệ thống Trung tâm Dữ liệu thành phố Hải Phòng.
Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia quản lý, vận hành, kết nối, khai thác sử dụng trên Hệ thống Trung tâm Dữ liệu thành phố Hải Phòng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Việc quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Trung tâm Dữ liệu được thực hiện theo một số nguyên tắc cơ bản như: Tuân thủ các nguyên tắc, biện pháp bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn có liên quan; Tuân thủ nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và duy trì cơ sở dữ liệu quy định tại Điều 13 Nghị định 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định áp dụng đối với Trung tâm dữ liệu theo Thông tư 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/02/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bảo đảm yêu cầu về an toàn thông tin trong thiết kế, xây dựng, nâng cấp, vận hành hệ thống thông tin tương ứng cấp độ 3 phù hợp với quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT; Đơn vị vận hành Trung tâm Dữ liệu sử dụng, quản lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện khai thác an toàn, hiệu quả hệ tầng Trung tâm Dữ liệu và phải đảm bảo tối đa không quá 20% tổng dung lượng phần cứng của toàn hệ thống; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân vận hành, khai thác sử dụng hệ thống dịch vụ của Trung tâm Dữ liệu phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động trên tài khoản truy cập của mình; Các dữ liệu điện tử, văn bản điện tử cấp độ “Mật” trở lên lưu trữ tại Trung tâm Dữ liệu phải tuân thủ quy định pháp luật và được áp dụng các biện pháp an toàn bảo mật, mã hóa theo quy định; Đảm bảo kinh phí ngân sách nhà nước thường xuyên hàng năm cho công tác quản lý, vận hành và bảo trì, bảo dưỡng Trung tâm Dữ liệu phục vụ nhiệm vụ chung theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Quyết định này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/7/2021./.
Phạm Thị Thanh Hà, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.