Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Bắc Giang quý II năm 2021

08/07/2021

Quý II/2021, cơ bản các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Đó là nhận định của UBND tỉnh Bắc Giang tại Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 21/6/2021 vừa qua.

Theo Báo cáo, trong quý II, Bắc Giang đã triển khai một số nhiệm vụ sau:
Về kiểm soát thủ tục hành chính, Bắc Giang đã thực hiện đánh giá tác động 01 TTHC lĩnh vực ngoại vụ tại 01 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; ban hành 10 quyết định công bố danh mục 279 TTHC, nâng tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh lên 2.001 TTHC; thực hiện công khai 279 TTHC; tiếp nhận, hoàn thành xử lý và đăng tải công khai kết quả xử lý 07 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (trong đó có 02 phản ánh, kiến nghị lĩnh vực tư pháp, 02 phản ánh, kiến nghị lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 03 phản ánh, kiến nghị lĩnh vực y tế). Số hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt tỷ lệ 99, 4% (trong đó 64, 3% hồ sơ được giải quyết trước hạn và 35, 1% hồ sơ giải quyết đúng hạn).
 
Ảnh minh họa (Nguồn bacgiang.gov.vn)
Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, theo Báo cáo, có 1.850/2.001 TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đã được xây dựng quy trình nội bộ, gồm: 1.495 TTHC cấp tỉnh, 248 TTHC cấp huyện và 107 TTHC cấp xã. Thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong đó đề ra các mục tiêu, lộ trình và trách nhiệm thực hiện của các cơ quan đơn vị.
 
Ảnh minh họa (Nguồn bacgiang.gov.vn)

Về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, với mục tiêu đặt ra là số hóa toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực do cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh quản lý, thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2024. Cũng trong quý II, Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch công tỉnh Bắc Giang. Theo đó, công bố 1.380 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, trong đó mức độ 3: 513 dịch vụ; mức độ 4: 877 dịch vụ (cấp tỉnh: 1128, cấp huyện 183 dịch vụ, cấp xã: 79 dịch vụ).
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai công tác kiểm soát TTHC trong quý II vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số sở, ngành, địa phương vẫn còn giải quyết TTHC chậm cho tổ chức, cá nhân([1]), tập trung vào các lĩnh vực: tài nguyên và môi trường, lao động-thương binh và xã hội, tư pháp; số TTHC thực hiện theo “4 tại chỗ” còn thấp (67 TTHC); số lượng hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích của cấp huyện còn thấp. Vì vậy, trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai những nhiệm vụ như: Kiểm soát tốt việc ban hành TTHC trong văn bản QPPL của địa phương theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật ban hành văn bản QPPL; giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật, nhất là bảo đảm về thời hạn giải quyết. Trong đó, kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý dứt điểm các hồ sơ chậm giải quyết ; tổng hợp, phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng./.
Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
 
 

([1]) Các sở, ngành, địa phương có hồ sơ quá hạn: Sở Tài nguyên và Môi trường ( 533 h/s), Sở Tư pháp (4 h/s), Sở Nội vụ  (04 h/s), Sở Y tế (01 h/s), Sở Kế hoạch và Đầu tư (01 h/s), huyện  Lạng Giang (602 h/s), Lục Nam (273 h/s), huyện Lục Ngạn (160 h/s), huyện Yên Dũng (50 h/s), huyện Tân Yên (52 h/s), huyện Việt Yên (37 h/s), huyện Hiệp Hòa (17 h/s).