Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

11/02/2022

Các Kế hoạch được ban hành kèm theo các văn bản số 140/QĐ-UBND ngày 28/01/2022, 21/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh.

(Ảnh: Giải quyết TTHC tại TTPVHCC tỉnh Quảng Ngãi. Nguồn: Internet)

Theo các Kế hoạch, trong năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) nói chung, trong đó có rà soát, đánh giá TTHC, cụ thể như sau:
Về nhiệm vụ kiểm soát TTHC
(1) Ban hành văn bản về kiểm soát TTHC bao gồm: Ban hành các Kế hoạch, văn bản kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, Quyết định triển khai thực hiện cơ chế thuê doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thay cho một số sở phát sinh số lượng hồ sơ TTHC thấp tại Trung tâm phục vụ - kiểm soát TTHC tỉnh, văn bản hướng dẫn tích hợp, kết nối chia sẻ dữ liệu dân cư để giải quyết TTHC theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại. (2) Kiểm soát việc ban hành quy định TTHC: Đánh giá tác động, tham gia ý kiến và thẩm định quy định về TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. (3) Công bố, công khai TTHC: Xây dựng Quyết định công bố; nhập, tích hợp dữ liệu, đăng tải công khai TTHC và khai thác, quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; cập nhật, đăng tải công khai TTHC trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; niêm yết, đăng tải công khai TTHC trên Cổng Thông tin điện tử sau khi được công bố. (4) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC: Công khai thông tin cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị về TTHC; tiếp nhận, phân loại, chuyển, trả lời và công khai kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp theo quy định; đôn đốc, kiểm tra việc xử lý phản ánh, kiến nghị và báo cáo Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả giải quyết. (5) Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: Phê duyệt danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, huyện, xã, danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; xây dựng, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC để thực hiện thống nhất trong tỉnh; rà soát, lựa chọn các TTHC bổ sung triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm tăng thêm 20% so với năm 2021; đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính theo quy định; xây dựng hồ sơ mẫu để hướng dẫn người dân kê khai, điền mẫu đơn, tờ khai TTHC; biên dịch một số TTHC ra tiếng nước ngoài để phục vụ cho người nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài; tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử trong thu phí, lệ phí, giá dịch vụ giải quyết TTHC; kết nối, tích hợp và thực hiện thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia; công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC và xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết TTHC; đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết TTHC của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. (6) Về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử: Tổ chức số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC được tiếp nhận, xử lý thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kết nối, sử dụng phần mềm Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội và đất đai với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. (7) Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Thực hiện kiểm tra định kỳ công tác kiểm soát TTHC tại  một số sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã theo Kế hoạch; thực hiện kiểm tra đột xuất hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh; tự kiểm tra nội bộ hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cơ quan, đơn vị trên địa bàn. (8) Truyền thông về công tác kiểm soát TTHC theo Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh.
Về rà soát, đánh giá TTHC
Theo Kế hoạch đề ra, trong năm 2022, Tỉnh thực hiện rà soát, đánh giá 08 nhóm TTHC trong các lĩnh vực, gồm: Đầu tư, Xây dựng, Đất đai, Khoáng sản, Thủy lợi và lâm nghiệp, Dược phẩm và Mỹ phẩm, liên thông Cấp phiếu lý lịch tư pháp với Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp chứng chỉ hành nghề dược, liên thông Cấp phiếu lý lịch tư pháp với Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Yêu cầu đề ra tại Kế hoạch của UBND tỉnh là cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC của cá nhân, tổ chức và rà soát, phấn đấu rút ngắn 30% thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh so với khung thời gian quy định của Trung ương.
Các nhiệm vụ đề ra tại các Kế hoạch đều xác định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, thời hạn hoàn thành và kết quả công việc, sản phẩm cụ thể. Đồng thời, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện căn cứ các Kế hoạch do UBND tỉnh ban hành để xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai tổ chức thực hiện bám sát với điều kiện, yêu cầu thực tiễn của đơn vị, địa phương mình. Giao Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của tỉnh, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC; chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch truyền thông về kiểm soát TTHC./.
Nguyễn Thị Trà Lê, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính