Quảng Ninh quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh

27/06/2022

Môi trường kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh 6 tháng đầu năm 2022 được đánh giá là có nhiều bước tiến vượt bậc nhờ sự quyết tâm của người đứng đầu, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự chung tay của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cụ thể như:
Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh, Cổng dịch vụ công dùng chung 3 cấp chính quyền đang được nâng cấp, hoàn thiện. Quảng Ninh là địa phương thứ 3 trên cả nước kết nối thành công Hệ thống chính quyền điện tử tỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (sau Hà Nội và Yên Bái), đây là tiền đề quan trọng để triển khai Đề án 06 và xác thực định danh điện tử của người dân khi giải quyết TTHC. Tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận và xử lý qua hình thức trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của tỉnh đạt tỷ lệ tương đối cao (62%, tăng so với năm 2021: 43% và năm 2020: 39%). Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, Quảng Ninh là địa phương đứng thứ
 nhất trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đứng thứ 3/63 địa phương về tỷ lệ xử lý trực tuyến (sau Tp. Hồ Chí Minh và Hòa Bình). Cổng dịch vụ công của tỉnh đã triển khai trên hạ tầng nền tảng dùng chung và cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau. Đến nay, Quảng Ninh đã có 1.712/1.832 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; trong đó có 1.416 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Quảng Ninh tiếp tục rà soát thực hiện phân cấp, phân công, ủy quyền tối đa cho cán bộ thẩm định, duyệt hồ sơ TTHC ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp; đến nay đã có 1.007/1.227 TTHC thực hiện giải quyết theo nguyên tắc “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh (đạt tỷ lệ 82%); 100% TTHC cấp huyện và cấp xã đã được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính cong cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã.
Bên cạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, UBND tỉnh Quảng Ninh đã triển khai các giải pháp khác về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch covid-19; cải thiện các yếu tố môi trường đầu tư kinh doanh và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 84,05%; tỷ lệ nộp thuế điện tử đạt 99,92%; tỷ lệ khai thuế điện tử của người nộp thuế đạt 99,97%; rà soát, đề xuất cắt giảm 03 mặt hàng kiểm tra chuyên ngành; Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai 25/25 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; ...)
Từ những nỗ lực nêu trên, UBND tỉnh đã đánh giá kết quả cải thiện môi trường kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 thông qua:
  1. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2022 đạt 23.118 tỷ đồng, tăng 20% cùng kỳ.
  2. Chất lượng giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc của Trung ương từng bước được nâng lên, theo hướng chuyên nghiệp; giải quyết nhanh chóng, kịp thời các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đánh giá tác động môi trường.
  3. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đủ điều kiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt tỷ lệ 75%, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm 2021; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến đạt 60%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt tỷ lệ cao (cấp tỉnh 99,7%; cấp huyện đạt 97,9%; cấp xã đạt 98,3%). Tuy nhiên, riêng về kết quả giải quyết TTHC, qua theo dõi tình hình giải quyết TTHC theo thời gian thực trên Cổng dịch vụ công quốc gia từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện đồng bộ hồ sơ giải quyết TTHC song vẫn có sự chênh lệch về tình hình giải quyết hồ sơ TTHC theo thời gian thực trên Cổng dịch vụ công quốc gia so với số liệu trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.
 
Hình 1: Tình hình giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm 2022 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Ảnh: Thanh Hà
 
Hình 2: Tình hình giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm 2022 trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Thanh Hà

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ cần tiếp tục quan tâm, thường xuyên đồng bộ dữ liệu trên Cổng dịch vụ công quốc gia để đảm bảo phản ánh đúng thực tế tình hình giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giúp Quảng Ninh tiếp tục giữ vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng chỉ số PCI và chỉ số SIPAS.
UBND tỉnh Quảng Ninh đã xác định phải thực hiện chuyển đổi số đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính. Tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các địa phương trên địa bàn tỉnh (đạt tỷ lệ 100%); thành lập 1.421 Tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia của 10.411 thành viên; ký kết bản ghi nhớ với một số tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông có năng lực, uy tín để triển khai chuyển đổi số toàn diện tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Trong 6 tháng cuối năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ: Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, công dân số; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu; hoàn thành tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Thúc đẩy mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC ở cả 3 cấp chính quyền; nâng cao tinh thần, trách nhiệm và sự thân thiện của đội ngũ công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa hiện đại cấp xã khi tiếp xúc, hướng dẫn, giải quyết TTHC cho người dân; Huy động mọi nguồn lực xã hội để phục vụ cho công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm; Triển khai sớm mọi nhiệm vụ, giải pháp, cách làm hay góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh với phương châm “Kết quả, thành công trong cải thiện môi trường đầu tư của các sở, ngành, địa phương là kết quả, thành công chung của toàn tỉnh”./.
Phạm Thị Thanh Hà
Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.