Tây Ninh tích cực triển khai Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

26/09/2022

Tây Ninh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiều công việc cụ thể để triển khai Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (Quyết định phê duyệt Bộ Chỉ số).

Đối với Văn phòng UBND tỉnh: Chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; giám sát, tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo, điều hành thông qua các số liệu đánh giá đối với các nhóm tiêu chí thành phần được quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định số 766/QĐ-TTg, định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh; quản lý, phân quyền quản trị, sử dụng, vận hành, khai thác dữ liệu của Bộ Chỉ số, tổ chức tập huấn, triển khai toàn bộ nội dung Quyết định số 766/QĐ-TTg; từ tháng 8/2022, thực hiện việc gửi văn bản và công bố công khai lên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng Hành chính công tỉnh đối với tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn, danh sách hồ sơ trễ hẹn, tỷ lệ DVC công trực tuyến phát sinh trong tháng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được kết xuất từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Đối với Sở Thông tin và Truyền thông: Hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, kết nối, tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng các hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin – Truyền thông; Hoàn thiện chức năng số hoá hồ sơ của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và nâng cấp, bổ sung trang thiết bị liên quan, đáp ứng nhu cầu tích hợp, chia sẻ dữ liệu, lưu trữ hồ sơ điện tử; Đồng bộ tài khoản dịch vụ công quốc gia của cán bộ, công chức để sử dụng làm tài khoản đăng nhập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; Tích hợp, công khai kết quả đánh giá lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng hành chính công tỉnh và ứng dụng Tây Ninh Smart; Cử cán bộ đầu mối của tỉnh để giải đáp, giải thích những khó khăn, vướng mắc về mặt kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong quá trình thực hiện.
Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh căn cứ kết quả đánh giá của Bộ Chỉ số, tham mưu UBND tỉnh việc lấy kết quả thực hiện làm căn cứ để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ để triển khai thực hiện việc đánh giá từ năm 2023.
Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã: Triển khai, quán triệt toàn bộ nội dung Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc; Cử cán bộ thường xuyên theo dõi các số liệu chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đưa vào quy chế nội bộ việc xem xét khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức được đánh giá tốt và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với những trường hợp thường xuyên xử lý không đạt yêu cầu được thống kê trên Hệ thống đánh giá của Chính phủ. Bắt đầu thực hiện đánh giá từ năm 2022.
Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh dành chuyên mục và thời lượng phát sóng phù hợp để kịp thời thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg của tỉnh để kịp thời nhân rộng, tăng cường hiệu quả thiết thực những mô hình mới, cách làm hay trong quá trình thực hiện.
 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh Tây Ninh hoàn thiện chức năng theo dõi, đánh giá tình hình giải quyết hồ sơ TTHC
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các đơn vị đã nghiêm túc quán triệt và triển khai các nhiệm vụ được giao. Theo đó, tháng 9/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã Công bố điểm số, tiến độ giải quyết TTHC theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Kết quả đánh giá căn cứ việc công bố trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn (Mục “Kết quả đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của bộ, ngành, địa phương). Điểm tổng hợp đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử của tỉnh Tây Ninh tháng 8/2022 đạt 36,16/100 điểm, xếp hạng 13/63 tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh công bố danh sách, số lượng hồ sơ xử lý quá hạn của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh trong tháng 8/2022 theo Quyết định số 766/QĐ-TTg.  Đối với các sở ngành cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị có số lượng hồ sơ quá hạn nhiều nhất với 739 hồ sơ, UBND huyện Bên Cầu là đơn vị cấp huyện có số hồ sơ quá hạn nhiều nhất với 470 hồ sơ (bao gồm 371 hồ sơ thuộc các cơ quan chuyên môn cấp huyện và 99 hồ sơ của cấp xã). Đối với cán bộ, công chức xử lý quá hạn Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã báo cáo lãnh đạo đơn vị, địa phương xem xét chấn chỉnh.
 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh kết nối, tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Việc triển khai hiệu quả Bộ Chỉ số tại tỉnh Tây Ninh nhằm phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đánh giá chi tiết chất lượng phục vụ của từng cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công; làm cơ sở xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động./.
Nguyễn Cường