UBND tỉnh Ninh Thuận hoàn thành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

27/09/2022

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 02/02/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh đã kịp thời triển khai thực hiện và hoàn thành theo đúng tiến độ thời gian đã đề ra.
 

Theo Báo cáo số 242/BC-UBND ngày 17/9/2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận về tình hình, kết quả thực hiện rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2022 cho thấy, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh đã tiến hành rà soát 16 nhóm với 1.202 TTHC: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, y tế, thanh tra, xây dựng, Lao đọng, Thương binh và Xã hội… Theo đó, đưa ra phương án đơn giản hóa đối với 248 TTHC (đạt 20,6% số thủ tục được rà soát).
Kết quả rà soát nêu trên thể hiện sự quyết tâm, tích cực, chủ động của lãnh đạo tỉnh và toàn thể các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện chủ trương đơn giản hóa TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn khi thực hiện thủ tục. Tuy nhiên, tỷ lệ TTHC có phương án đơn giản hóa còn hạn chế, TTHC tại một số lĩnh vực có tần suất thực hiện nhiều, nhạy cảm nhưng qua rà soát chưa đưa ra phương án đơn giản hóa, như: Tài nguyên, môi trường, tài chính, văn hóa thể thao và du lịch … cho thấy hiệu quả công tác rà soát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận vẫn còn hạn chế nhất định.
Tác giả cho rằng, để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc rà soát, đánh giá TTHC thì tỉnh Ninh Thuận cần phải quán triệt để toàn thể cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này. Đồng thời phải có giải pháp, cách thức phù hợp để việc rà soát đi vào trọng tâm, trọng điểm, huy động được sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng chịu sự tác động của thủ tục, trên cơ sở đó đưa ra các phương án đơn giản hóa chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý và yêu cầu thực tiễn./.
 
Nguyễn Thị Bích Ngân
Cục Kiểm soát TTHC