Vĩnh Long đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số PAPI

15/08/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2017, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Kết quả Hội nghị sơ kết, đánh giá công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017, phân tích đánh giá các Chỉ số PAR INDEX và PAPI của Tỉnh cho thấy các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác cải cách hành chính, nhưng bên cạnh đó vẫn còn hạn chế, yếu kém. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém này thì các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.
09 nhóm nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, gồm:  (1) Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Long năm 2017, đưa công tác cải cách hành chính vào nội dung bình xét thi đua các cấp. (2) Thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; kịp thời rà soát tham mưu UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Tỉnh không còn phù hợp với quy định của Trung ương; kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành. (3) Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương trong chỉ đạo thực hiện cải cách TTHC, cải tiến phương pháp, quy trình để rút ngắn thời gian thực hiện TTHC cho các cá nhân, tổ chức. (4) Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch đề ra; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi tuyển, thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh; tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm. (5) Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. (6) Thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. (7) Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; sử dụng và khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hộp thư điện tử công vụ, chữ ký số; tổ chức Hội thảo tuyên truyền cải cách hành chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tổ chức Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ doanh nghiệp và người dân”, triển khai thí điểm hệ thống điện tử một cửa cấp xã; thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015. (8) Tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại 07 cơ quan (06 sở và 01 huyện) theo kế hoạch đề ra. (9) Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.
Các nhiệm vụ giao cho một số sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để cải thiện chỉ số PAR INDEX và PAPI, gồm:  
(1) Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra cải cách hành chính, kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót, trên cơ sở đó đề ra giải pháp khắc phục, hướng xử lý nhằm nâng cao thái độ phục vụ của công chức đối với cá nhân, tổ chức. Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với một số ngành, lĩnh vực. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh để tham mưu kiện toàn lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị nhằm khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi tình hình triển khai thực hiện mô hình một cửa liên thông hiện đại cấp huyện. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định về đánh giá, phân loại cán bộ công chức, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
(2) Sở Tư pháp nâng cao chất lượng thực hiện công tác xây dựng văn bản QPPL của tỉnh, cải cách TTHC, khắc phục những điểm số bị trừ trong chỉ số cải cách hành chính 2016.  Đôn đốc, nhắc nhở các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện rà soát, đánh giá TTHC, lập danh sách những cơ quan chậm trễ trong thực hiện rà soát, đánh giá TTHC, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo. Kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoặc thay thế những TTHC không còn phù hợp với quy định hiện hành. Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện để triển khai thống nhất trong thực hiện mô hình một cửa liên thông hiện đại cấp huyện.
(3) Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin. Khắc phục lỗi phần mềm thực hiện mô hình một cửa liên thông hiện đại tại UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đẩy mạnh cung ứng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện TTHC. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nâng cấp các cổng, trang thông tin điện tử của các đơn vị để đáp ứng yêu cầu mới phục vụ xây dựng chính quyền điện tử.
(4) Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên rà soát, cập nhật, công khai đầy đuể các TTHC và thực hiện tốt việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị của các nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị. Tăng cường số lượng TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đồng thời đảm bảo giải quyết TTHC đúng thời gian quy định; nâng cao chất lượng phục vụ và cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và mức độ hiện đại hóa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đẩy mạnh cải cách TTHC, trong đó giải quyết tốt các TTHC trên các lĩnh vực liên quan đến người dân như: Đất đai, xây dựng, các TTHC giải quyết tại cấp xã; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong khâu hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp trễ hẹn trong giải quyết TTHC do cơ quan, đơn vị gây ra và xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng chậm trễ, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
(5) Các báo, đài của Tỉnh, báo, đài của các huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh chủ động xây dựng chuyên mục, chuyên trang về cải cách hành chính, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để tuyên truyền về công tác cải cách hành chính và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội về công tác cải cách hành chính của địa phương./.
Tâm Vũ
Cục Kiểm soát TTHC