Bạc Liêu chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư Pháp về Văn phòng UBND tỉnh

11/10/2017

Để kịp thời tổ chức thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 18 tháng 9 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND về việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017.

 

Căn cứ Quyết định số 1649/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành các quyết định về việc điều động 04 công chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
Ảnh: Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao quyết định điều động công chức cho Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
 
Ngày 29 tháng 9 năm 2017, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp tổ chức buổi họp chuyển giao nguyên trạng (nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, tài liệu, tài chính, tài sản...) Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đến nay, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính đã ổn định và chính thức đi vào hoạt động tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đúng theo Nghị định số 92/2017/NĐ-CP và Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 31/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính về công tác cải cách thủ tục hành chính.

Mỹ Nhung
Phòng Kiểm soát TTHC Bạc Liêu