Tây Ninh công bố danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh

09/03/2018

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh.
 

 
Công chức bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của TP Tây Ninh giải quyết hồ sơ cho người dân.

Theo quyết định, UBND tỉnh đã phê duyệt tổng số 660 TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của 08 Sở được đưa vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh, gồm: (1) Kế hoạch và Đầu tư; (2) Tài nguyên và Môi trường; (3) Xây dựng; (4) Tư pháp; (5) Công Thương; (6) Lao động, Thương binh và Xã hội; (7) Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (8) Giao thông Vận tải.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở nêu trên căn cứ hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh và danh mục TTHC được phê duyệt, tham mưu để Chủ tịch UBND tỉnh công bố nội dung, quy trình giải quyết cụ thể của các TTHC để thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm kiểm soát chất lượng và cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo đúng quy định.

Thành Chung – Phòng kiểm soát TTHC tỉnh Tây Ninh